Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samarbete med Örebro Universitet

Forskning i skärningspunkten finans – offentlig sektor

Sedan 2012 samarbetar Kommuninvest med Örebro Universitet. Kommuninvest bidrar med upp till två miljoner kronor om året för att finansiera en professur och en doktorandtjänst i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Satsningen möjliggör skapandet av en forskningsmiljö i skärningspunkten mellan offentlig sektor och finansiering. Detta har varit ett förhållandevis outforskat område i Sverige.


Forskningsprojektet LOGFIN

Inom ramen samarbetet genomfördes det gemensamma forskningsprojektet LOGFIN. Det syftade till att främja forskningen om den svenska kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förutsättningar.

Kommuninvest bidrog med forskningsmedel för hela projektet och hade ansvaret för att upprätta och underhålla den databas med finansiella transaktioner som var en viktig del av upplägget. Databasen uppdateras löpande och möjliggör forskning på frågeställningar som hittills inte kunnat analyseras på grund av bristen på datamaterial.

LOGFIN var indelat i fyra delprojekt:

  • Skapandet av en databas för finansiella transaktioner
  • Villkor, förutsättningar och preferenser för upplåning i kommunsektorn
  • Kommunsektorns investeringar, upplåning och finansiella risker
  • Kommunal ekonomi och ekonomisk tillväxt

Bloombergterminaler

Kommuninvest delfinansierar Örebro universitets satsning på 12 stycken Bloombergterminaler. Örebro universitet blir därmed ett av knappt 800 universitet över hela världen som erbjuder sina studenter denna möjlighet.

Dessa terminaler möjliggör för användarna att ta del av alla typer av finansiella data i realtid och kan med fördel används såväl i undervisningssammanhang som för att ta fram dataunderlag inför uppsatsskrivande.


Professor

Pär Österholm

Pär Österholm är sedan 2016 professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen ligger primärt inom makro-finans, prognoser och penningpolitik.

Pär disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet. 2010 blev han docent vid samma universitet efter att bland annat ha arbetat som ekonom på Riksbanken samt varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden. Närmast innan sitt tillträde vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet.

Doktorand

Oliwer Silfverberg

Oliwer är doktorand i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han ingår i forskningsgruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri. Hans primära forskningsintresse ligger inom finansiell ekonometri, statistik och kvantitativ finans. Han har tidigare läst nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi vid Lunds universitet.

Tidigare doktorander

David Knezevic

Doktor i nationalekonomi

David har disputerat i nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Han var knuten till forskningsprojektet LOGFIN. Hans primära forskningsområde var kommunala finanser och hur kommuner och kommunalägda bolag väljer att finansiera sina investeringar. Davids första studie handlade om hur svenska kommuner väljer mellan olika typer av finansiella produkter givet de priser de möter på marknaden.

Publicerat

Intertemporal diversification of sub-sovereign debt

Martin Nordström

Doktor i nationalekonomi

Martin har disputerat i nationalekonomi med inriktning finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Han var knuten till forskningsprojektet LOGFIN. Hans primära forskningsområde var okonventionell penningpolitik och dess effekter på såväl kommunal som nationell nivå. Tillsammans med Pär Österholm och David Knezevic studerade Martin exempelvis effekten av riksbankens obligationsköp på kommunala upplåningskostnader.

Publicerat

A forecast evaluation of the Riksbank’s policy-rate projections

Consumption and the interest rate – A changing dynamic?

Credit spread and employment growth – a time-varying relationship?

The relation between municipal and government bond yields in an era of unconventional monetary policy