Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbarhet

För ett gott och hållbart samhälle

Hållbarhet genomsyrar hela vår organisation: från vision och uppdrag till affärsverksamhet. Genom ett systematiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete bidrar vi till vår vision om ett gott och hållbart samhälle. Arbete utgår från tre dimensioner: grönt, socialt och ekonomi/styrning. Det drivs både externt, med ett brett fokus på hållbar finansiering, och internt inom den egna organisationen. 

Hållbar finansiering

Kommuninvest finansierar kommuner och regioners utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt. 

  • Kostnadseffektiv och stabil finansiering  
  • Långsiktig analys  
  • Kunskapsbyggande inom hållbar finansförvaltning 
  • Digitala verktyg som förbättrar kommuner och regioners interna beslutsprocesser 

Genom att ”poola” kommunala lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre. 

Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna. Att vi kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och bidrar till finansiell stabilitet. 

Gröna lån – för att öka takten i den gröna omställningen

För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete mot miljömål erbjuder vi Gröna lån. Dessa lån finansierar vi genom att emittera gröna obligationer.

Lån för Social Hållbarhet – för sociala satsningar som driver samhället framåt 

Lån för Social Hållbarhet är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet.

Ekonomi/styrning – med inriktning på god ekonomisk hushållning

Arbetet med ekonomi/styrning har flera olika ingångar:

Klimatmål

Kommuninvest har antagit följande mål för att inom ramen för kommunal finanssamverkan främja kommunsektorns miljö- och klimatomställning:

Kommuninvest ska vara ett verktyg och stöd för att kommun- och regionsektorn ska kunna nå Sveriges mål om klimatneutralitet till år 2045

För att kunna följa att utvecklingen går i önskvärd riktning behöver vi successivt mäta våra finansierade växthusgasutsläpp och hur de förhåller sig både till det långsiktiga målet och till etappmål. För Sveriges mål om klimatneutralitet har följande etappmål och referensår etablerats:
– Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än år 1990
– Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än år 1990
– Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än år 1990

Vår ambition är att senast 2024 etablera ett utgångsvärde för utlåningsportföljen, eftersom den delen av balansräkningen har tydligast koppling till våra finansierade växthusgasutsläpp.


Klimatplan

Kommuninvest ska vara ett stöd för våra medlemmar och kunder i arbetet med att nå Parisavtalets ambitioner, Sveriges mål om klimatneutralitet till 2045, samt de individuella klimatmål som etablerats inom kommunsektorn. Vår främsta prioritering är att skapa värde och nytta för kunder, medlemmar och sektorn som helhet. Kärnan i klimatarbetet handlar därför om att med relevant stöd och genom en aktiv dialog med kommunala låntagare, bidra till minskade växthusgasutsläpp i svenska kommuner och regioner.

Klimatplanen beskriver hur Kommuninvest, givet sitt uppdrag och nya EU-regelverk för finansiering av hållbar tillväxt, ska ta sig an det förändringsarbete som väntar. Dokumentet ska vara ett stöd för genomförandet av strategin för Kommuninvest i Sverige AB.


Taxonomin

Agendan för att skapa en mer hållbar reglering av finanssektorn har sin utgångspunkt i Parisavtalet från 2015 och har i stor utsträckning definierats genom EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt från 2018.

En centralpunkt är EU-taxonomin. Detta är EU:s nya klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Regelverket ska skapa en gemensam och enhetlig bild – ett ”gemensamt språk” – för vilka aktiviteter som ska ses som långsiktigt hållbara. Taxonomin identifierar även sådana aktiviteter som kan anses vara möjliggörande eller under omställning, dvs. aktiviteter som i sig själva kanske inte är långsiktigt hållbara men som kan anses vara bidragande till en hållbar omställning.

Med taxonomin som grund ska det bli möjligt att styra de finansiella flödena i hållbar riktning. Det ska bli lättare för aktörer som aktivt driver en hållbar omställning att få tillgång till den finansiering som krävs. Samtidigt ska det bli svårare för den som inte bidrar till omställningen, och i värsta fall ägnar sig åt så kallad ”greenwashing”, att finansiera sig.

Att ta fram taxonomin har varit ett mycket omfattande arbete under flera års tid, där man börjat med klimat- och miljöaspekter men också tydliggjort en ambition att på sikt utveckla en social taxonomi.

Med koppling till taxonomin växer det fram relaterade regelverk. Processen kring en ny europeisk standard för gröna obligationer börjar närma sig slutet. Ett nytt hållbarhetsredovisningsdirektiv, CSRD, är i stort sett klart. Nya bestämmelser i kapitaltäckningslagstiftningen – vilka kompletteras av riktlinjer och standarder från EU – ger redan utökade krav på banker och andra kreditinstitut vad gäller rapportering om bland annat andel grön utlåning samt integrering av ESG-risker i kreditprocessen.En hållbar organisation

Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisation. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbetsplats måste många olika delar finnas på plats, vilket visualiseras i bilden nedan. För Bolaget är det viktigt att möjliggöra balans mellan arbets- och privatliv och har högt ställda krav på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

 

Samhällsengagemang 

För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i relevanta samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. 


Så bidrar Kommuninvest till välfärdsbygget

Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Medarbetare på event

ESG (Environment, Social, Governance)

Ett begrepp som etablerats på finansmarknaden för att beskriva företags arbete med miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Det används även som definition för hållbarhetsarbete.

ESG-rating

En rad aktörer ger oss god ESG-rating. Vi anses tillhöra den grupp av finansiella institutioner vars verksamhet är minst exponerad för hållbarhetsrisker.


Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling 

Kommuners och regioners omfattande arbete med hållbar utveckling gör att även vår verksamhet på många sätt träffar Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. En mappning visar att vi har en direkt eller indirekt påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. 

Hållbarhetsrapport

I vår Hållbarhetsrapport sammanfattas årligen vad som har uppnåtts i hållbarhetsarbetet. Rapporten innehåller all information om hur vår verksamhet bidrar till, men även påverkar, vår omvärld.