Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Den kommunala låneskulden 2023

Minskade investeringar och långsamt växande skulder i kommunsektorn

Kommuninvest gör varje år en sammanställning av hur investeringar, lån och skuldsättning har utvecklats i kommunsektorn.

De samlade investeringarna i kommunsektorn uppgick 2021 till 180 miljarder kronor. Det var en minskning med 4 miljarder kronor, motsvarande 2 procent, jämfört med 2020. Därmed har investeringsnivån fallit två år i rad. Detta står i tydlig kontrast till den genomsnittliga investeringstillväxten sedan 2010 som varit 6 procent per år.

Kommunsektorns totala låneskuld uppgick vid utgången av 2021 till 799 miljarder kronor. Det var en ökning med 30 miljarder kronor, motsvarande en tillväxttakt på 3,9 procent, från föregående år. Denna tillväxttakt var klart lägre än det långsiktiga genomsnittet sedan 2010 på 6,4 procent per år. Den genomsnittliga låneskulden per invånare landade 2021 på 76 472 kronor. Låneskuldens andel av BNP minskade från 15,4 procent 2020 till 14,6 procent 2021.

Ladda ner rapporten

Jämföraren

KI-question
KI-data

Kommungrupp:
Befolkning:
Investeringar per invånare:
Låneskuld per invånare:
Samtliga siffror gäller
KI-map

Om rapportserien

I rapportserien ”Den kommunala låneskulden” följer Kommuninvest upp utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning. Rapporten är unik eftersom både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv. Det innebär att även verksamheter som bedrivs i bolagsform inkluderas i rapportunderlaget. Koncernperspektivet är viktigt för att få en rättvisande helhetsbild av en kommuns eller regions ekonomiska och finansiella ställning, eftersom:

• En allt större del av kommunernas verksamhet bolagiseras. Till exempel har allt fler kommuner fört över sina service- och verksamhetslokaler till dotterbolag under de senaste åren.
• Kommunsektorns bolag står för drygt hälften av sektorns investeringar men för huvuddelen av den externa låneskulden.

Dataunderlagen i denna rapport bygger på uppgifter som hämtats från kommunernas och regionernas egna årsredovisningar. Redovisningen släpar efter ett år i den bemärkelsen att 2022 års utgåva avser 2021 års data. Uppgifter om investeringsnivåer och låneskuld för alla kommuner och regioner finns tillgängliga för åren 2010 – 2021.