Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunfokus – webbinarieserie

Idéseminarium för forskning och praktik

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest gör en gemensam satsning på en webbinarieserie. Syftet är att sprida forskningen till fler och att, genom inspel från kommunsektorn, se till att forskningen i högre grad kommer till nytta.

Vårens program täcker in flera olika perspektiv på realiseringen av det kommunala uppdraget.  

Webbinarieserien är till för både forskare och praktiker. Den riktar sig till den som arbetar i kommunsektorn, antingen som tjänsteperson eller politiker. Vad säger den senaste forskningen och hur går det att dra nytta av den? Serien riktar sig även till den som idag forskar om kommunsektorn. Vilka problem behöver lösas och var saknas det forskning idag?

Webbinarierna arrangeras ca en gång i månaden. Värdskapet roterar mellan de fyra organisationerna. Ambitionen är att skapa en aktiv diskussion där alla kan engagera sig. Det kan därför bli både panelsamtal och samtal i mindre grupper.

Förhoppningsvis ska denna satsning göra det möjligt att samla gemensamma krafter, inspirera varandra, hitta nya infallsvinklar och få innovativa idéer till lösningar på viktiga utmaningar och problem.

Vårens webbinarier


Se webbinariet i efterhand:

Uppdaterad agenda för forskning och praktik: Vilka är nyckelfrågorna för kommunsektorn efter pandemin?

Coronapandemin är ännu inte över. Men efter två år av aktiv pandemihantering ser det ändå ut som om kommunsektorn är på väg in i en ny fas. Det är dags att lyfta blicken och återigen stärka fokuset på de åtgärder som behövs för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Men vilka åtgärder handlar det om? Vilka är de nyckelfrågor som kommunsektorn nu har att hantera?

En central faktor i dynamiken kring kommunsektorns utveckling är samspelet mellan forskning och praktik. Där samspelet fungerar bra kan forskningen komma med viktiga bidrag till utformningen och genomförandet av relevanta åtgärdsprogram. Men samspel kräver ett visst mått av samsyn. Hur är det med den saken idag? Hur ser forskningen respektive praktiken på vilka frågor som nu är viktigast?

I rapporten ”Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses”, som publicerats av Kommuninvests forskningsberedning, görs en analytisk genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt. Det talas bl a om investeringsnivåer, kompetensförsörjning, samhällsservice, effektiviseringar, samverkan och strukturreformer.

Hur står sig detta och andra forskarperspektiv i en jämförelse med vad politiker och tjänstepersoner för närvarande prioriterar högst i den praktiska verksamhetsutvecklingen? Var är forskningen och praktiken enade, var går de isär och var skulle de behöva närma sig varandra?

Datum: 11 februari
Tid: kl 10.00 – 11.00
Arrangör: Kommuninvest
Talare:

Åsa Granat,
kommundirektör
Borlänge kommun

Ulf Ramberg, docent Ekonomihögskolan vid Lunds universitet


Hållbar förvaltning och utveckling av kommunala anläggningstillgångar

Vid seminariet presenteras kommuners kapacitet för att underhålla och utveckla anläggningstillgångar (asset management).

Kapacitetsbegreppet är intressant att lyfta fram när det gäller underhåll och utveckling av anläggningstillgångar då det synliggör att det krävs kapacitet på många plan i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det handlar om politisk, ekonomisk, teknisk, institutionell och även medborgerlig kapacitet.

Vi kommer också att diskutera strategier som kommuner använt för att skapa en betydande underhållsskuld samt politiska och administrativa strategier för framgångsrik asset management.

Även dilemman som kommuner har att hantera vid underhåll och utveckling av kommunal infrastruktur tas upp under föreläsningen.

Datum: 22 mars
Tid: 15.15-16.15
Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
Talare:

Robert Jonsson, universitetslektor Linköpings universitet

Martine Christensen Odenhall, enhetschef samhällsbyggnad Norrköpings kommun och styrelseledamot i Mistra Inframaint


Vad ska vi ha kommunal koncernstyrning till?

Sveriges kommuner har en betydande frihet att välja hur de vill organisera sin verksamhet. En frihet kommunerna också utnyttjar; hel- och delägda bolag, gemensamma nämnder och kommunalförbund. Allt mer komplexa kommunala organisationer förutsätter en genomarbetad kommunal koncernstyrning för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Ett ”koncerntänk” sprider sig också inom kommunsektorn och det finns tydliga tecken på att Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att utveckla sin koncernstyrning.

Koncernstyrning är dock inte enkelt! Kommunala koncerner består av ett konglomerat av olika verksamheter som bedrivs inom ramen för olika juridiska former. Hur skulle man kunna tänka sig att strukturera den formella styrningen utifrån ett koncernperspektiv? Finns det en idealbild? Hur knyter vi an den goda hushållningen till styrningen av den kommunala koncernen? På vilket sätt påverkar organisationsstrukturen?

Den kommunala koncernstyrningen är i sin linda, men de senaste åren har några projekt som berör kommunal koncernstyrning genomförts inom ramen för KEFU finansierad forskning i Lund. Dessa studier ger inblickar i de utmaningar, utvecklingstendenser och i idéer på lösningar som finns. Webbinariet lyfter fram centrala fynd, tankar och idéer sprungna ur dessa projekt, kompletterat med kommentarer från en stor kommunal koncern.     

Datum: 28 april
Tid: 13.00-14.00
Arrangör: KEFU
Talare:

Mattias Haraldsson, universitetslektor redovisning och finans Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, Lunds kommun

Anmälan


Lärdomar av hantering av corona i kommuner och regioner

Seminariet bygger på de erfarenheter som gjorts inom ramen för forsknings- och utvärderingsprogrammet KomCo, Kommuner och regioner i Coronatider.

Programmet fokuserar övergripande organisations- och ledningsutmaningar. Under seminariet ges en sammanfattning kring de iakttagelser som gjorts fram till nu.

Bland annat fokuseras:

  • Relationen mellan politiker och tjänstemän
  • Beredskapsplaners roll
  • Den svenska förvaltningsmodellen
  • Omsorgens förutsättningar

Datum: 18 maj
Tid: 13.00-14.00
Arrangör: Kommunforskning i Västsverige (KFi)
Talare:

Björn Brorström, professor emeritus och ordförande för KFi

Gustaf Kastberg Weichselberger, professor vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet, föreståndare KFi

Anmälan