Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stort behov av viktig forskning

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar vad gäller både finansiering och kompetensförsörjning. Detta beror främst på de demografiska förändringarna. En ökande befolkning och en ökande andel äldre i befolkningen ställer krav på ökade insatser främst inom omsorgen och vården. Förutsättningarna för kommunerna varierar till stor del beroende av strukturella faktorer. Även ur ett historiskt perspektiv står kommuner och regioner inför mycket stora utmaningar.

Vi vill med rapporten (Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses) peka på att forskningen har en viktig roll för att bidra till analysen av den kommunala ekonomin på längre sikt.

Syftet med rapporten är att övergripande beskriva ett antal större utmaningar sektorn står inför och väcka intresse för forskning rörande kommunsektorns utveckling. Vår förhoppning är att detta dokument synliggör behovet av forskning och ökar intresset för kommuner och regioner bland forskare, forskningsfinansiärer och studenter.

Mer forskning efterlyses!

Har du tankar och idéer du tror är relevanta för oss så tveka inte att höra av dig. Bidrag ges dels för inlägg till en kommentarserie med uppstart 2021 men även till enskilda lite större forskningsprojekt. Belopp som kan sökas sträcker sig från 50 000 kr till 500 000 kr för enskilda projekt. Vi kan finansiera via anslag till universitet, till enskilda forskare eller till företag.

Som exempel på kommentarprojekt som beredningen beviljat medel kan nämnas ett projekt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, en forskningsöversikt om interkommunal samverkan och statusen av landets infrastrukturinvesteringar.

Kommande beslutsdag är 17 april 2023. Ansökningar som inkommit senast 31 mars behandlas.

Vi prioriterar särskilt följande områden, med efterföljande exempel:

 1. Kommunala finansernas ekonomiska hållbarhet
  • Hållbarheten i olika kommuntyper
  • Finansieringsalternativ
  • Hur påverkar den institutionella inramningen effektiviteten?
  • Vad har samverkan för konsekvenser på kommunsektorn, exempelvis för samordningen av kommunala verksamheter samt ansvarsutkrävandet?
 2. Likvärdighet i kommunal verksamhet
  • Skillnader i kvalitet och likvärdighet
  • Kommun- och regionstrukturens betydelse för likvärdigheten
  • Internationella erfarenheter av förändringar i huvudmannaskap mellan kommuner, regioner och staten, bland annat inom sjukvården, socialtjänsten och samhällsplaneringen
 3. Förändring av ledningsfunktioner
  • Hur ska kommunernas omvärldsbevakning öka?
  • Vilka krav ställer utvecklingen inom kommunsektorn på kommunernas sätt att leda och organisera sina verksamheter?

Förslag inom andra för kommunsektorn relevanta områden välkomnas dock också.

Intresseformulär

Beskriv kortfattat dina intresseområden och vilken kunskap du vill bidra med i ett forskningsuppdrag.

 • Max filstorlek: 800 MB.
  Bifoga din projektbeskrivning här