Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utöver Kommuninvests ordinarie forskningsarbete initieras studier på temat en långsiktig ekonomisk bärkraft i kommunsektorn. Vår forskningsberedning finansierar specifika rapporter inom områden som är intressanta för oss.

Anta ett forskningsuppdrag

Vi söker dig som vill anta ett forskningsuppdrag. Vad skulle du kunna bidra med för att hjälpa välfärden bli långsiktigt hållbar? Vilka åtgärder bidrar till förutsättningar för en kommunal ekonomi som är bärkraftig på lång sikt? God kunskap om långsiktig ekonomisk bärkraft tryggar Sveriges välfärd. Din forskning kommer att göra skillnad.

Beskriv kortfattat dina intresseområden och vilken kunskap du vill bidra med i intresseformuläret på denna sida. Vår ambition är att finansiera flera olika bidrag och knyta ihop dessa till en gemensam rapport och presentation under 2021 – därför välkomnar vi både kortare och längre bidrag.

En fördjupad forskning behövs inom dessa områden

De demografiska förändringarna ger upphov till en rad grundläggande frågor om hur den kommunala verksamheten bör finansieras på 10–20 års sikt:

  • Kan finansieringen ske genom att fler arbetar mer och att hälsotillståndet i befolkningen fortsätter att förbättras? Under vilka förutsättningar kan finansieringen ske utan att skattekvoten höjs?
  • Vilken blir statens roll när det gäller finansieringen av den kommunala verksamheten: Former för statsbidrag, ändringar i utjämningssystem, riktade stöd till krisande kommuner och regioner?
  • Vilka åtgärder kan leda till en effektivisering av den kommunala verksamheten: Digitalisering, nya arbetsformer, samverkan mellan kommuner?
  • Vilken roll har styrning och ledning samt delaktighet i omställningsarbetet till följd av de demografiska förändringarna för att möta framtida utmaningar?
  • Vilka strukturella förändringar inom den offentliga sektorn kan underlätta en finansiering av den framtida kommunala verksamheten: Ändrad ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och regionerna, kommunsammanläggningar, större regioner?
  • Hur kan kommunerna möta framtidens utmaningar genom att utveckla lokala näringspolitiska strategier?

Intresseformulär

Beskriv kortfattat dina intresseområden och vilken kunskap du vill bidra med i ett forskningsuppdrag.