Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stort behov av viktig forskning

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar vad gäller både finansiering och kompetensförsörjning. Detta beror främst på de demografiska förändringarna. En ökande befolkning och en ökande andel äldre i befolkningen ställer krav på ökade insatser främst inom omsorgen och vården. Förutsättningarna för kommunerna varierar till stor del beroende av strukturella faktorer. Även ur ett historiskt perspektiv står kommuner och regioner inför mycket stora utmaningar.

Vi vill med rapporten (Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses) peka på att forskningen har en viktig roll för att bidra till analysen av den kommunala ekonomin på längre sikt.

Syftet med rapporten är att övergripande beskriva ett antal större utmaningar sektorn står inför och väcka intresse för forskning rörande kommunsektorns utveckling. Vår förhoppning är att detta dokument synliggör behovet av forskning och ökar intresset för kommuner och regioner bland forskare, forskningsfinansiärer och studenter.

Forskningssamverkan och översikter inom följande områden är prioriterade:

 • Kommunala finansernas hållbarhet
  • Hållbarhet i olika kommuntyper.
  • Finansieringsalternativ.
  • Hur påverkar den institutionella inramningen effektiviteten?
 • Likvärdighet i kommunal verksamhet
  • Skillnader i kvalitet och likvärdighet.
  • Kommun- och regionstrukturens betydelse för likvärdighet.
  • Internationella erfarenheter av förändringar i huvudmannaskap mellan kommuner, regioner och staden, bland annat inom sjukvården, socialtjänsten och samhällsplanering.
 • Förändring av ledningsstruktur
  • Hur ska kommunernas omvärldsbevakning öka?
  • Vilka krav ställer utvecklingen inom kommunsektorn på kommunernas sätt att leda och organisera sina verksamheter?

Forskningsberedningen har tidigare beviljat medel för projekt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, de kommunala bolagens framväxt och betydelse och en forskningsöversikt om interkommunal samverkan.

Ansökningar som inkommit senast 31 mars 2024 kommer att behandlas.

Forskning efterlyses!

Under 2024 har Kommuninvests Forskningsberedning möjlighet att understödja projekt med upp till 400 000 kr. Beredningen vill speciellt uppmuntra:

 • initiativ som stöttar infrastrukturen runt omkring kommunalekonomisk forskning. Det handlar om aktiviteter som kan öka samverkan mellan olika forskningsmiljöer och spridningen av forskningsresultat, till exempel genom forskarutbyten, konferenser, seminarier och gemensamma forskningsprojekt.
 • forskningsöversikter inom områden som berör kommunsektorns ekonomi och långsiktiga utmaningar. 

Intresseformulär

Beskriv kortfattat dina intresseområden och vilken kunskap du vill bidra med i ett forskningsuppdrag.

 • Max filstorlek: 800 MB.
  Bifoga din projektbeskrivning här