Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet

Nytt verktyg i hållbarhetsarbetet

Efter en framgångsrik pilotfas på ca ett halvår har vi lanserat Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Den nya låneprodukten är nu tillgänglig för 292 kommuner och regioner över hela landet.

Detta är en innovativ låneprodukt med många möjligheter. Den är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet.


Lån för Social Hållbarhet:

 • Stärker den sociala dimensionen i Agenda 2030-arbetet
 • Kan på sikt bidra till minskade kostnader för utanförskap, otrygghet, kriminalitet m m
 • Synliggör planer och arbete för social hållbarhet – både externt och internt
 • Är ett bra verktyg för att främja intern samverkan, styrning och uppföljning
 • Ger lägre finansieringskostnader = mer och bättre välfärd för skattemedlen

Lanseringsevent

Den 29 april 2021 genomfördes lanseringseventet Lån för Social Hållbarhet – En ”game changer” i hållbarhetsarbetet?. Intresset var stort. Uppemot 140 deltagare loggade in sig. Diskussionen blev dynamisk – inte minst tack vara många inspel från deltagarna. Nu kan du se eventet i efterhand.

Nätverk för Social Hållbarhet

Ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring Lån för Social Hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet. Inom detta nätverk kommer det bl a ett erbjudas nyhetsbrev, webbinarier/seminarier, workshops och utbildningar. Alla som är intresserade är varmt välkomna att gå med.

Goda exempel

Låneprodukten utvecklades inledningsvis i samverkan med en kommunal referensgrupp.

Under pilotfasen har fem kunder/medlemmar beviljats lån för sammanlagt ca 525 miljoner kr: Botkyrkabyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, Botkyrka kommun, Uppsala kommun/Uppsalahem och Ånge kommun/ÅFA. Dessa kunder har spelat viktiga roller i utvecklingsprocessen och utgör nu goda exempel på olika typer av sociala investeringar.

Eidar, Trollhättan: Minskad otrygghet och fler jobb kring stadsdelscentrum

Så här fungerar det

 • Lån kan beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer / trygghet, säkerhet och tillgänglighet / samt hälsa, utbildning, idrott och kultur.

 • Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med social insats, kan bidra till att nå sociala mål.

 • Reglerna för Lån för Social Hållbarhet är fastställda i Ramverk för Sociala Obligationer. Ramverket har verifierats i ett andrahandsutlåtande från den oberoende analysfirman Sustainalytics.

 • Ansökan görs i ett specifikt formulär. För att underlätta arbetet med att utforma ansökan finns en särskild anvisning.

 • Ansökningarna prövas av Kommittén för Social Hållbarhet. Den består av åtta experter med kvalificerad och mångfacetterad kompetens på det sociala området, inom såväl forskning och innovation som operativt utvecklingsarbete.

 • Utöver prövningen av kommittén görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.

 • Vår intention är att på sikt emittera en första social obligation. Det kommer dock inte att ske förrän den totala lånevolymen är tillräckligt stor. Principen är, precis som för de gröna obligationerna, att medlen från investerarna ska finansiera befintliga investeringsprojekt.

Lånekategorier

Det är enkelt att ansöka om ett Lån för Social Hållbarhet

Webbinarium: Lån för Social Hållbarhet – Hur lyfter vi de sociala investeringarna?

Anmäl dig till Nätverk för Social Hållbarhet

Ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring Lån för Social Hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet.