Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrning i finansiell balans

Styrning i finansiell balans

Ekonomistyrningen har stor betydelse för att kunna säkra långsiktig hållbarhet i kommunsektorns ekonomi. En gedigen analys är en bra grund för en effektiv styrning. Vi driver ett aktivt arbete för att ge support i analys och överväganden. 

Kommunsektorns ekonomi står i det långsiktiga perspektivet inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen börjar nu på allvar få konsekvenser. Andelen äldre stiger, samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar, i en växande befolkning. Det ger ökad efterfrågan på välfärd, tilltagande personalbrist och större svårigheter att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop. Det kommer att krävas en rad insatser, från statens sida och i kommunsektorn, för att skapa långsiktig balans. En av de insatserna kan vara att på olika vis förstärka ekonomistyrningen.

I rapporten görs en genomgång av utvecklingsidéer och -förslag som förts fram i olika sammanhang. En slutsats är att införandet av generella tak för utgifter och/eller skuld, som gäller på samma vis för alla kommuner och regioner, av allt att döma inte är någon god idé.

I stället lyfts en annan förstärkningsåtgärd fram som mer lovande: att tydligare styra mot den långsiktiga soliditetsutvecklingen och att primärt göra det med hjälp av noggrant preciserade resultatmål. Detta bör alltjämt göras i ett helhetsperspektiv där alla relevanta nyckeltal finns med. Inriktningen är varken ny eller revolutionerande. I många kommuner och regioner jobbar man redan med kombinationen av dessa båda faktorer. Men det finns ändå kommuner och regioner som nog skulle kunna vinna på att i högre grad lyfta fram detta perspektiv i sin ekonomistyrning.

Beräkningsmodell: finansiell balans

Med hjälp av denna beräkningsmodell kan man, utifrån några centrala nyckeltal, ta ett helhetsgrepp i analysen av sin kort- och långsiktiga ekonomistyrning. På basis av grundläggande förutsättningar, planer och prognoser kan man studera hur nyckeltalen samspelar med varandra i olika scenarier.


Mer information

Kontakta oss