Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Offertförfrågan och utvärdering

Förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, region och kommunala företag.

Gör offertförfrågan i KI Finans

Logga in i finansförvaltningstjänsten KI Finans och gör en digital offertförfrågan i KI Finans Offert. 

Saknar du inloggning till KI Finans? Kontakta kundgruppen så hjälper de dig.

Kompletterande underlag

Innan vi kan betala ut lånet krävs en del kompletterande handlingar enligt nedan. Alla handlingar måste vara oss tillhanda senast två bankdagar före den önskade utbetalningsdagen.

Om låntagaren är en kommun

  1. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar kommunens beslut om upplåning.
  2. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem eller vilket organ som har rätt att fatta beslutet.
  3. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem som har rätt att företräda kommunen och underteckna lånehandlingar.

Därutöver kan i vissa fall ytterligare handlingar behövas, till exempel reglementen och delegeringsförteckning.

Om låntagaren är ett kommunalt företag

  1. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar bolagets (motsvarande) beslut att låna upp det aktuella beloppet. (Gäller endast om den som undertecknar lånehandlingarna inte har egen rätt att besluta om upplåning).
  2. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll och eventuell ytterligare handling som visar vem eller vilket organ som har rätt att fatta beslutet om denna rätt inte följer av lag.
  3. Registreringsbevis eller annan handling som visar vem som har rätt att underteckna lånehandlingar.
  4. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar kommunens beslut om borgen.
  5. Justerat och bestyrkt protokollsutdrag som visar vem eller vilket organ som har rätt att fatta beslut om borgen.
  6. Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem som har rätt att företräda kommunen och underteckna borgenshandlingar.

Därutöver kan ytterligare handlingar krävas, till exempel bolagsordning, ägardirektiv, VD-instruktion, reglementen och delegeringsförteckning.


Mer information

Kontakta oss