Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Friskrivningsklausul

Denna webbplats har Kommuninvest upprättat i syftet att lämna information om sin verksamhet och om sin roll för kommuner och regioner i frågor som rör finansiering.

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är endast i informationssyfte och är inte avsedd att spridas till någon person eller enhet i någon annan jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller annan författning. Användaren av denna webbplats är ensamt ansvarig för att göra en egen oberoende bedömning av innehållet i den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Kakor

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen, och spara personliga inställningar. Det finns två typer av kakor. En sessionkaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida och försvinner när man stänger webbläsaren. En varaktig kaka lagras i besökarens dator tills den tas bort av användaren.

Google Analytics

Kommuninvests webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder kakor och informationen som genereras av dessa, genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder Kommuninvest rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Man kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar i webbläsaren (se nedan). Genom att besöka Kommuninvests webbplats samtycker du till att Google behandlar personuppgifterna på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Stänga av kakor

Vill du inte acceptera kakor kan webbläsaren ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kontakta oss gärna för mer information om de kakor som finns på kommuninvest.se.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, kan lämna ytterligare information om kakor.

Kakor som sätts

Kakans namn                  Varaktighet

  • _ga                                    2 år
  • _gid                                   24 timmar
  • _gat                                   1 minut
  • notice_sv                          1 år

_ga, _gid, _gat är kakor som sätts av Google Analytics, efter att kakor har accepterats.

notice_sv är en kaka som sätts för att spara att kakor har accepterats.

Personuppgifter

Kommuninvest har höga ambitioner gällande öppenhet, spårbarhet och transparens. Samtidigt följer bolaget regelverk som syftar till att skydda individen och dess integritet. Mycket av den information som rör en individ betecknas som en personuppgift. Personuppgift definieras enligt följande –

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Denna information beskriver Kommuninvests överväganden och regelverk gällande bolagets hantering av personuppgifter när du besöker våra webbplatser, eller har andra kontakter med oss.

Kommuninvest är personuppgiftsansvarig organisation för de personuppgifter som behandlas inom bolaget. Nedan finns en översiktlig beskrivning av vilka personuppgifter som behandlas, ändamålet med behandlingen samt rätten till registerutdrag. Genom att gå till Kommuninvests webbplats och använda den godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du sluta att använda denna webbplats och avstå från telefonkontakter. Vi hänvisar då till postkorrespondens, som hanteras via diariet.

Personuppgifter som behandlas

Kommuninvest behandlar personuppgifter för administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Kommuninvest behandlar personuppgifter som frivilligt lämnas i samband med besök på Kommuninvests webbplats, när avtal träffas eller uppgifter som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (exempelvis i samband med utlåning eller upplåning). Vid ärenden som utförs via telefon behandlas även personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal. Kommuninvest kan även komma att komplettera personuppgifter genom inhämtande av uppgifter från offentliga register.
 
Personuppgifter kan komma att lämnas ut i vissa fall där Kommuninvest är skyldig att lämna uppgifter till myndighet.

Icke-identifierbara uppgifter

Kommuninvest kan då och då samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och Kommuninvests tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bland annat:

– Antalet besök på webbplatsen och deras längd
– Användarens geografiska position
– Användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
– Vilken teknik som används
– Störningar i verksamheten
Uppgifterna granskas inte på individnivå (till exempel namn, adress, födelsetid) utan ditt uttryckliga tillstånd.

Hantering av dina personuppgifter

När Kommuninvest samlar in anonyma användningsuppgifter har Kommuninvest som mål att mäta antalet besökare på webbplatsen, hur långa besöken är, i vilken grad webbplatsens olika avsnitt används osv. Med hjälp av dessa uppgifter strävar Kommuninvest efter att förbättra webbplatsens innehåll, och de tjänster som erbjuds via den.

När Kommuninvest samlar in identifierbara uppgifter strävar vi efter att efter bästa förmåga informera dig om för vilket ändamål uppgifterna begärs. Normalt begärs identifierbara uppgifter för att vi ska kunna svara på dina frågor. Kommuninvest kan dela med sig av denna typ av uppgifter inom koncernen för de ändamål som nämns i detta informationsmaterial.

Kommuninvest använder underleverantörer för att erbjuda digitala tjänster. Vi kan ha behov av att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer för att de ska kunna erbjuda oss sina tjänster. Våra underleverantörer får inte använda denna typ av personuppgifter för några andra ändamål och vi förutsätter att deras tjänster omfattas av sekretess. Kommuninvest säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Kommuninvest kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

Personaladministration:

I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på Kommuninvests webbplats eller i något annat medium kan du ge Kommuninvest personuppgifter, till exempel ditt CV. Kommuninvest kan använda dessa uppgifter på alla sina enheter vid fattande av anställningsbeslut eller i det syfte som förfrågan gäller. Kommuninvest kan spara uppgifterna för kommande användning, om du inte har förbjudit detta.

Underleverantörer vid informationshantering:

I vissa situationer använder Kommuninvest underleverantörer som samlar in, analyserar och i övrigt hanterar uppgifter för Kommuninvests räkning. Kommuninvests princip är att underleverantörerna förbinder sig till Kommuninvests dataskyddsregelverk. Normalt regleras detta i avtal mellan Kommuninvest och våra leverantörer.

Dina uppgifters korrekthet

Denna webbplats får inte användas för att publicera eller sprida uppgifter som är skyddade genom upphovsrätt eller annan motsvarande rätt utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i övrigt på ett sätt som är menligt, kränkande eller skadligt för Kommuninvest eller för tredje parter. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du Kommuninvest rätt att utan förpliktelse och ersättningsskyldighet använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst.

Registerutdrag samt rättelse

Du kan kostnadsfritt en gång per år begära ett registerutdrag från Kommuninvest där du får information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Om du önskar ett sådant registerutdrag kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad begäran till den adress du finner nedan. Till samma adress kan du dessutom anmäla om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Synpunkter på Kommuninvests agerande

Du är välkommen att ta kontakt med Kommuninvests klagomålsansvarige som tar hand om dina synpunkter. Beskriv vad du inte är nöjd med och vem du tidigare har haft kontakt med.

Kommuninvest i Sverige AB
Klagomålsansvarig
Box 124
701 42 Örebro