Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Produktbeskrivning

Nedan finns en beskrivning av funktionaliteten i KI Finans.

Anpassad startsida

Startsidan är uppbyggd av olika så kallad widgets med bland annat olika nyckeltal, marknadsräntor med mera. Användaren kan själv ändra innehållet på startsidan för att få en bra överblick över den egna portföljen.


Dokument

Här publiceras samtliga dokument från Kommuninvest och användaren kan även ladda upp egna dokument. Dokumenten kan vara kopplade till specifika affärer eller generella dokument. Användaren kan ställa in så att en e-postpåminnelse skickas när ett nytt dokument publicerats.

Systemet ger också möjlighet att skapa dokument från en affär, till exempel en affärsbekräftelse (Revers/låneavtal) eller en ränteavi. Detta kan exempelvis användas som underlag för interna lån inom koncernen.


Kalender

Kalenderfunktionen följer upp finansiella händelser, som tillexempel betal-, amorterings- och förfallodatum, för de finansiella transaktioner som finns inlagda i KI Finans. Händelserna visas i vecko-, månads- och årsvyer. Via kalenderfunktionen kan användaren få information om belopp och motpart för varje finansiell händelse. Det går även att exportera en betallista till Excel.

Användaren kan skapa påminnelser för betalningshändelser, vilket innebär att ett e-postmeddelande skickas vid en viss vald tidpunkt innan händelsen inträffar.


KI Låna

Kommuninvests kunder kan stabilt och effektivt låna digitalt i KI Finans.


Likviditet & Investeringar

Syftet med KI Finans Likviditet & Investeringar är att rationalisera likviditetsplaneringen. Med hjälp av verktyget kan man göra korta, medellånga och långsiktiga likviditetsprognoser. Det är även möjligt att utvärdera sina prognoser i efterhand.

Den praktiska hanteringen är enkel och kan i stor utsträckning automatiseras. Man lägger in uppgifter om banksaldon samt prognostiserade och faktiska kassaflöden. Det går att aktivera automatisk överföring av dagliga saldon från Swedbank- och Nordea-konton. Om man önskar göra detaljerade korttidsprognoser har man möjlighet att importera kund- och leverantörsreskontra via fil från sitt ekonomisystem. Finansiella flöden från KI Finans Skuld importeras automatiskt.

Med alla flöden på plats konsoliderar verktyget automatiskt de inlagda uppgifterna. Likviditetsprognoser kan skapas på både enhets- och koncernnivå. En enhet kan till exempel vara en kommun, region, förvaltning inom kommun eller region, bolag eller kommunalförbund. En koncern är summan av enheterna inom samma organisation.

Nyttan med KI Finans Likviditet & Investeringar kan sammanfattas i tre viktiga fördelar:

 • Helhetsgrepp. Verktyget ger en god överblick. Man kan följa både det aggregerade och detaljerna på samma gång.
 • Effektivitet. Automatiseringen gör att man, i jämförelse med en mer manuell hantering, sparar både tid och resurser.
 • Samarbete. När flera personer inom organisationen är involverade i likviditetsplaneringen kan det vara värdefullt att samla processen i ett verktyg.

Marknadsdata

Systemet innehåller information om olika marknadsräntor, dels Stiborkurvan och dels Swapräntor, på olika löptider samt valutakurser. Historiska räntenoteringar finns från 2003 för Stiborräntor och från 2013 för swapräntor. Det finns även uppgifter om förväntade framtida räntor, så kallad implicita räntekurvor. All ränteinformation visas i graf och tabell och kan exporteras som bild respektive Excelfil.

Marknadsdata för swapräntor och valutakurser, inklusive marknadsvärderingar av de inlagda affärerna, uppdateras ca var 15:e minut.


Portfölj

I området Portfölj finns de finansiella transaktionerna samlade, det vill säga lån från externa motparter, interna lån inom koncernen och derivat. Alla lån från Kommuninvest läggs automatiskt in i systemet och kräver ingen åtgärd från användaren. Övriga affärer med andra motparter registreras manuellt av användaren eller importeras via en Excelfil.

Efter affärsregistrering finns här all detaljerad information om varje transaktions karaktäristika, som ttill exempel start- och slutdatum, låntagare och motpart, belopp, amortering, ränta/index/marginal, räntebas och fullständigt betalschema.

Betalschemat visar kända betalbelopp och räntor, samt även kommande betalningar baserade på affärens ränteindex tillsammans med marknadens förväntningar om den framtida ränteutvecklingen för valt index. När affären väl är inlagd sker alla uppdateringar av räntor automatiskt (utom för produkten ”Flexibelt lån”).

Affärer kan registreras som Levande, det vill säga de faktiska affärer man ingått och som skall medräknas i nyckeltal och sammanställningar, eller som simulerade affärer. De simulerade affärerna används exempelvis för att simulera effekten av en kommande upplåning och hur den påverkar olika nyckeltal. Användaren väljer själv om de simulerade affärerna ska räknas med i analyser och rapporter.

Övrigt som kan läggas till på transaktionsnivå är tillexempel dokument och kommentarer.

De olika affärstyper som systemet för närvarande stödjer är:

 • Lån – Standardlån, Tillsvidarelån, Byggkreditiv, Flexibelt lån (helt manuell inmatning)
 • Derivat – Ränteswap inklusiva stängnings- eller förlängningsbara, Cross Currency Swap, FX Swap, Räntetak, Räntegolv, Räntekorridor, Ränteoption
 • Fristående Obligation
 • Emmissionsprogram – Certifikat och Obligation
 • Checkkonto
 • Kreditfacilitet (lånelöfte)
 • OTC Certifikatsprogram (för intern vidareutlåning av emitterade certifikat)
 • Garanti

Uppgifterna i portföljhanteringsområdet kan exporteras till Excel.

(I Bas-versionen finns låntagarens lån från Kommuninvest, men inte möjlighet att lägga till andra affärer)


Ändringslogg

Systemet har en ändringslogg där det går att i efterhand se vilken användare som skapat eller ändrat en affär, lagt upp nya användare, tilldelat behörigheter, skapat organisationsrapporter med mera. Ändringsloggen kan vid behov exporteras som pdf-fil.

Analys & rapporter – Skuld

Analys

I analysdelen finns ett antal färdiga analyser:

 • Generella Trender – visar nyckeltal med jämförelse över tid
 • Skuldprofil – historisk analys och prognos på utestående skuld och snittränta
 • Fördelning fast/rörlig ränta – historisk och prognostiserad fördelning mellan fast och rörlig ränta
 • Finansiella risker – fördelning av kapital- och räntebindning över tid
 • Räntekostnad – historisk analys och prognos på periodens räntekostnad
 • Utestående per motpart – utestående balans för lån och derivat fördelat per motpart
 • Finanspolicy – historisk eller framåtblickande uppföljning mot finanspolicyn

Samtliga analyser visas både grafiskt och i tabellform där graferna kan exporteras som bilder och tabellerna som excelfiler.

Analyserna kan göras för den faktiska portföljen och med tillägg för affärer som läggs till genom generella refinansieringsantaganden och även simulerade affärer. Användaren kan även lägga till ett räntescenario där den framtida räntekurvan parallellskiftas uppåt eller nedåt. Analys kan göras per dagens datum eller valfritt historiskt datum.

Rapporter

Här finns dels några färdiga standardrapporter, bland annat en Wordrapport som innehåller analyserna som beskrivs i föregående stycke tillsammans med förklarande text. Eftersom rapporten är i wordformat kan användaren enkelt lägga till och/eller ta bort information.

Utöver standardrapporter kan användaren själv skapa egna rapporter med en mängd olika nyckeltal och summerings-/grupperingsmöjligheter. Rapporterna presenteras som matrisrapporter på skärmen och kan enkelt exporteras till Excel.

Det finns tre huvudtyper av rapporter:

 • Periodiska rapporter
 • Balansrapport
 • Betalrapporter

Rapporterna kan göras för den faktiska portföljen och med tillägg för affärer som läggs till genom generella refinansieringsantaganden och även simulerade affärer. Användaren kan även lägga till ett räntescenario där ett parallellskifte uppåt eller nedåt av den framtida räntekurvan kan göras. Balansrapporten kan tas fram per dagens datum eller valfritt historiskt datum medan de periodiska kan tas fram för valfri period, både historiskt och framåt i tiden.