Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Produktbeskrivning

Nedan finns en beskrivning av funktionaliteten i KI Finans.

Funktioner i KI Finans Skuld

Anpassad startsida

Startsidan är uppbyggd av olika s.k. widgets med bl.a. olika nyckeltal, marknadsräntor m.m. Användaren kan själv ändra innehållet på startsidan för att få en bra överblick över den egna portföljen.

Marknadsdata

Systemet innehåller information om olika marknadsräntor, dels Stiborkurvan och dels Swapräntor, på olika löptider samt valutakurser. Historiska räntenoteringar finns från 2003 för Stiborräntor och från 2013 för swapräntor. Det finns även uppgifter om förväntade framtida räntor, s k implicita räntekurvor. All ränteinformation visas i graf och tabell och kan exporteras som bild respektive Excelfil.

Marknadsdata för swapräntor och valutakurser, inklusive marknadsvärderingar av de inlagda affärerna, uppdateras ca var 15:e minut.

Kalender

Kalenderfunktionen följer upp finansiella händelser, som t. ex. betal-, amorterings- och förfallodatum, för de finansiella transaktioner som finns inlagda i KI Finans. Händelserna visas i vecko-, månads- och årsvyer. Via kalenderfunktionen kan användaren få information om belopp och motpart för varje finansiell händelse. Det går även att exportera en betallista till Excel.

Användaren kan skapa påminnelser för betalningshändelser, vilket innebär att ett e-postmeddelande skickas vid en viss vald tidpunkt innan händelsen inträffar.

Dokument

Här publiceras samtliga dokument från Kommuninvest och användaren kan även ladda upp egna dokument. Dokumenten kan vara kopplade till specifika affärer eller generella dokument. Användaren kan ställa in så att en e-postpåminnelse skickas när ett nytt dokument publicerats.

Systemet ger också möjlighet att skapa dokument från en affär, t. ex. en affärsbekräftelse (Revers/låneavtal) eller en ränteavi. Detta kan t. ex. användas som underlag för interna lån inom koncernen.

Ändringslogg

Systemet har en ändringslogg där det går att i efterhand se vilken användare som skapat eller ändrat en affär, lagt upp nya användare, tilldelat behörigheter, skapat organisationsrapporter mm. Ändringsloggen kan vid behov exporteras som pdf-fil.

Portfölj

I området Portfölj finns de finansiella transaktionerna samlade, dvs. lån från externa motparter, interna lån inom koncernen och derivat. Alla lån från Kommuninvest läggs automatiskt in i systemet och kräver ingen åtgärd från användaren. Övriga affärer med andra motparter registreras manuellt av användaren eller importeras via en Excelfil.

Efter affärsregistrering finns här all detaljerad information om varje transaktions karaktäristika, som t. ex. start- och slutdatum, låntagare och motpart, belopp, amortering, ränta/index/marginal, räntebas och fullständigt betalschema.

Betalschemat visar kända betalbelopp och räntor, samt även kommande betalningar baserade på affärens ränteindex tillsammans med marknadens förväntningar om den framtida ränteutvecklingen för valt index. När affären väl är inlagd sker alla uppdateringar av räntor automatiskt (utom för produkten ”Flexibelt lån”).

Affärer kan registreras som Levande, dvs de faktiska affärer man ingått och som skall medräknas i nyckeltal och sammanställningar, eller som simulerade affärer. De simulerade affärerna används t.ex. för att simulera effekten av en kommande upplåning och hur den påverkar olika nyckeltal. Användaren väljer själv om de simulerade affärerna ska räknas med i analyser och rapporter.

Övrigt som kan läggas till på transaktionsnivå är t.ex. dokument och kommentarer.

De olika affärstyper som systemet för närvarande stödjer är:

 • Lån – Standardlån, Tillsvidarelån, Byggkreditiv, Flexibelt lån (helt manuell inmatning)
 • Derivat – Ränteswap inkl stängnings- eller förlängningsbara, Cross Currency Swap, FX Swap, Räntetak, Räntegolv, Räntekorridor, Ränteoption
 • Fristående Obligation
 • Emmissionsprogram – Certifikat och Obligation
 • Checkkonto
 • Kreditfacilitet (lånelöfte)
 • OTC Certifikatsprogram (för intern vidareutlåning av emitterade certifikat)
 • Garanti

Uppgifterna i portföljhanteringsområdet kan exporteras till Excel.

(I Bas-versionen finns låntagarens lån från Kommuninvest, men inte möjlighet att lägga till andra affärer)

Prislista

Här visas Kommuninvests indikativa marginaler och räntor samt eventuella prisjusteringar.

KI Offert

Här kan användaren göra en offertförfrågan direkt i systemet. Användaren fyller i önskad tid för avläsning av räntor och aktuella marginaler samt när offerten ska vara tillhanda. Därefter får användaren välja önskad ränte- och kapitalbindning. Efter att Kommuninvest har behandlat offertförfrågan publiceras den under ”Offerter” i KI Offert.

KI Signera

Kommuninvest erbjuder sina kunder möjligheten att digitalt signera låneavtal. Signeringen görs med hjälp av Bank-ID. Under fliken KI Signera skickar affärsansvarig ut signeringsuppdraget till den eller dem som ska underteckna avtalet. I dagsläget kan endast kommuner e-signera sina låneavtal, funktionaliteten för bolag kommer inom kort.

Analys och rapporter

Analys & rapporter – Skuld

Analys

I analysdelen finns ett antal färdiga analyser:

 • Generella Trender – visar nyckeltal med jämförelse över tid
 • Skuldprofil – historisk analys och prognos på utestående skuld och snittränta
 • Fördelning fast/rörlig ränta – historisk och prognostiserad fördelning mellan fast och rörlig ränta
 • Finansiella risker – fördelning av kapital- och räntebindning över tid
 • Räntekostnad – historisk analys och prognos på periodens räntekostnad
 • Utestående per motpart – utestående balans för lån och derivat fördelat per motpart
 • Finanspolicy – historisk eller framåtblickande uppföljning mot finanspolicyn

Samtliga analyser visas både grafiskt och i tabellform där graferna kan exporteras som bilder och tabellerna som excelfiler.

Analyserna kan göras för den faktiska portföljen och med tillägg för affärer som läggs till genom generella refinansieringsantaganden och även simulerade affärer. Användaren kan även lägga till ett räntescenario där den framtida räntekurvan parallellskiftas uppåt eller nedåt. Analys kan göras per dagens datum eller valfritt historiskt datum.

Rapporter – Skuld
Här finns dels några färdiga standardrapporter, bl a en Wordrapport som innehåller analyserna som beskrivs i föregående stycke tillsammans med förklarande text. Eftersom rapporten är i wordformat kan användaren enkelt lägga till och/eller ta bort information.

Utöver standardrapporter kan användaren själv skapa egna rapporter med en mängd olika nyckeltal och summerings-/grupperingsmöjligheter. Rapporterna presenteras som matrisrapporter på skärmen och kan enkelt exporteras till Excel.

Det finns tre huvudtyper av rapporter:

 • Periodiska rapporter
 • Balansrapport
 • Betalrapporter

Rapporterna kan göras för den faktiska portföljen och med tillägg för affärer som läggs till genom generella refinansieringsantaganden och även simulerade affärer. Användaren kan även lägga till ett räntescenario där ett parallellskifte uppåt eller nedåt av den framtida räntekurvan kan göras. Balansrapporten kan tas fram per dagens datum eller valfritt historiskt datum medan de periodiska kan tas fram för valfri period, både historiskt och framåt i tiden.

Jag vill börja använda KI Finans

Hur kommer jag igång?