Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunsektorns skuldförvaltning

En digital rapport som uppdateras kvartalsvis.

Kommunsektorns skuldförvaltning är en rapport som uppdateras kvartalsvis. Uppgifterna i rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och affärer som kommuner, kommunala företag och regioner registrerar i skuldförvaltningssystemet KI Finans. Underlaget för det första kvartalet 2023 inkluderar 8 463 lån, certifikat och obligationer till ett sammanlagt belopp av 610 mdkr och 1 582 finansiella derivat motsvarande 192 mdkr.

Rapporten visar att:

  • Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,59 år och 26 procent av skulden förfaller inom 12 månader
  • Den genomsnittliga räntebindningen inklusive derivat var 2,71 år
  • Genomsnittsräntan inklusive derivat var 1,89 procent

1 Från och med kvartal 3 2022 baseras rapporten Kommunsektorns skuldförvaltning på ett större urval av lån och derivat än tidigare rapporter. Det innebär även att tidserierna för kapital- och räntebindning, samt genomsnittsränta har justerats utifrån den nya urvalsstorleken.