Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunsektorns skuldförvaltning

En digital rapport som uppdateras fyra gånger per år.

Kommunsektorns skuldförvaltning är en rapport som uppdateras kvartalsvis. Uppgifterna i rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och affärer som kommuner, kommunala företag och regioner registrerar i skuldförvaltningssystemet KI Finans. Underlaget för det tredje kvartalet 2021 inkluderar 6 488 lån, certifikat och obligationer till ett sammanlagt belopp av 503 mdkr och 1 587 finansiella derivat motsvarande 179 mdkr.

Kommuninvests sammanställning visar att:

  • Den genomsnittliga kapitalbindningen var 2,86 år och 24 procent av skulden förfaller inom 12 månader
  • Den genomsnittliga räntebindningen inklusive derivat var 2,86 år
  • Genomsnittsräntan inklusive derivat var 0,90 procent.