Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vision, idé, stadgar och avtal

Vår vision

Kommuninvest ska vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle.

Vår verksamhetsidé

Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vi bedriver en allmän och samhällsnyttig verksamhet.

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Kommuninvest välkomnar alla kommuner och landsting som vill bli medlemmar. Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning och har det yttersta ansvaret för organisationen. Varje medlem har en röst oavsett storlek, affärsvolym eller insats.

Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet.

Motiverade och kompetenta medarbetare ska säkerställa att Kommuninvest är en kvalitets- och kunskapsorienterad organisation som erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar och utmärkt service.

Samhället och finansmarknadens aktörer ska uppfatta Kommuninvest som en stabil, effektiv och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansförvaltning med fokus på finansiering.

Solidarisk borgensförbindelse

De kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har undertecknat ett solidariskt borgensåtagande för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

Borgensförbindelsen har följande lydelse:

”Till säkerhet för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB in­gått eller kommer att ingå går undertecknade landsting och kommuner solida­riskt i borgen såsom för egen skuld i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.”