Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest Forskningsberedning

Syfte och uppdrag

Kommuninvest Forskningsberednings arbete syftar till att öka kunskapen om kommunsektorns ekonomiska situation och långsiktiga utmaningar. Den ska också bidra till att öka medlemmarnas förståelse för de krav som  kommer att ställas på såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i kommunsektorn.

Beredningen ska verka för att olika perspektiv på kommunernas och regionernas utveckling tas fram och aktivt sprida forskningsresultat till verksamma inom kommunsektorn. Forskningen bör kunna bidra till ett mer effektivt nyttjande av de offentliga resurserna.

Ny forskningsrapport om kommunsektorns investeringsutgifter

Rapporten är författad av Linda Andersson Järnberg docent i nationalekonomi vid Örebro universitet och Lars Hultkrantz professor emeritus i nationalekonomi vid samma universitet.

De båda forskarna har tagit ett helhetsgrepp om centrala aspekter av kommunsektorns investeringsutgifter. I tre arbetspaket har de gjort en granskning av tillgängliga datakällor(ap1), en beskrivning av investeringsutvecklingen över tid(ap2), samt en analys av investeringsutgifternas bestämningsfaktorer(ap3). Resultaten har de sedan summerat i den rapport som nu publiceras.

Arbetspaketen:

Tillgängliga datakällor ap1

En beskrivning av investeringsutvecklingen över tid ap2

Analys av investeringsutgifternas bestämningsfaktorer ap3

Rapport: Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses

I rapporten ”Kommunsektor i förändring mer forskning efterlyses” görs en genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt. Syftet med analysen är att bygga kunskap och väcka intresse för forskning om kommunsektorns utveckling.


Medlemmar i forskningsberedningen

Sören Häggroth, ordförande

Sören Häggroth har en doktorsexamen i statsvetenskap, med kommunal inriktning. Han har i många år varit verksam i regeringskansliet med ansvar för kommunernas ekonomi. Han var statssekreterare i inrikesdepartementet 1997-1998 och  i finansdepartementet 1998-2002. Han var generaldirektör i Fortifikationsverket 2003-2009.Häggroth har under senare år utfört flera uppdrag inom det kommunala området, bland annat en studie om kommunstrukturen. Han har även haft uppdrag åt Landsbygdskommittén och Kommunutredningen.


Pär Österholm, Örebro universitet

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Hans forskningsintressen ligger primärt inom makro-finans, prognoser och penningpolitik.

Österholm disputerade i nationalekonomi 2004 vid Uppsala universitet. 2010 blev han docent vid samma universitet efter att bland annat ha arbetat som ekonom på Riksbanken samt varit gästforskare vid Board of Governors of the Federal Reserve System och Internationella valutafonden. Närmast innan sitt tillträde vid Örebro universitet var han chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet.


Ulf Ramberg, Lunds universitet

Ulf Ramberg är docent och anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Som forskningsledare för KEFU har Ulf under flera år bedrivit forskning, utredning och utbildning inom organisation och ledning av politiskt styrda organisationer. Frågor och utmaningar inom ledarskap, organisation, strategi, samverkan, strukturomvandling, ekonomistyrning och nyckeltal ligger honom varmt om hjärtat. På senare år har även intresset för offentliga sektorns digitalisering ökat markant. Ulf är också ansvarig för ett av Ekonomihögskolans internationella mastersprogram och engagerad i utveckling av fakultetens case pedagogik.


Josefina Syssner, Linköpings universitet

Josefina Syssner är Biträdande professor i kulturgeografi och prefekt vid institutionen för Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. I sin forskning har Josefina intresserat sig för politik, planering och policy på landsbygden. Hennes senaste publikation heter Pathways to demographic adaptation och är utgiven på Springer förlag.


David Karlsson, Göteborgs universitet

David Karlsson är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, där han också är viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. Hans forskning är primärt inriktad på lokal politik och förvaltning, särskilt den representativa demokratins aktörer och institutioner i det svenska flernivåsystemet. David är för närvarande involverad i forskningsprojekt om kommunal demokrati, lokaliseringspolitik, cybersäkerhet i kommuner och alkoholpolitik. Han är bland annat ledamot i styrelsen för Nordiska kommunforskarföreningen (NORKOM) och SNS Demokratiråd 2022.


Lovisa Persson, Högskolan Kristianstad

Lovisa Persson är lektor i nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Lovisas forskning handlar om valfrihetsreformer i skola, förskola och i äldreomsorg. Hon bedriver också forskning om välfärdsteknik och digitala tidmätningssystem i hemtjänsten.


Kontaktperson

Sekreterare
Mattias Bokenblom
mattias.bokenblom@kommuninvest.se
+46 10 470 88 03