Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalförstärkning

För att undvika framtida finanskriser beslutade EU under våren 2019 om det så kallade bankpaketet. Syftet med regleringen är att finansaktörerna i större utsträckning ska klara påfrestningar. Ett av de mått som används är för att mäta finansiell styrka är bruttosoliditet (”leverage ratio”). Det uttrycks förenklat som kvoten mellan kapital och totala tillgångar.

I lagstiftningen finns en särskild bestämmelse om att Kommuninvest – och andra institut av liknande karaktär – i beräkningen av bruttosoliditet får göra avdrag för all utlåning, Det innebär att vi med god marginal når upp till minimikravet för bruttosoliditet på 3 procent exklusive utlåningen.

Finansinspektionen har därefter fastställt det regulativa kapitalkravet för Kommuninvestkoncernen till 1,0 procent inklusive utlåningen. Vid föreningsstämman 2020 fattade Kommuninvest beslut om en Plan för kapitaluppbyggnad. Den genomförs successivt åren 2020 till 2024 och kommer att stärka kapitalbasen med ca 5 miljarder kronor. Med denna plan överstigs det regulativa kapitalkravet med god marginal samtliga år fram till 2024.


Kapitalförstärkning

Kapitalförstärkning sker genom att medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening betalar in särskilda (frivilliga) medlemsinsatser eller årsinsatser (om de inte redan nått den högsta insatsnivån).

Kapitalutredning

En kapitalutredning tog fram ett underlag för beslut om framtida kapitalkrav till föreningsstämman 2020.