Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditetsplanering

5 frågor för en bättre likviditetsplanering

5 frågor för en bättre likviditetsplanering

Utöver att budget ska gå ihop är det också viktigt att veta att man har pengar på kontot när man behöver dem. Vill du utveckla din likviditetsplanering, eller är du bara nyfiken på att veta hur andra i kommunsektorn gör? I våra 5 frågor har vi samlat några goda råd för att få en välfungerande och smidig likviditetsplanering.

Den här frågeguiden vänder sig till dig som har liten erfarenhet av likviditetsplanering och vill ha mer kunskap, samt till dig som vill utveckla och/eller kvalitetssäkra detta arbete och gärna inspireras av hur andra i kommunsektorn gör.

Vi har genom samtal med kunder undersökt hur man arbetar med och resonerar kring likviditetsplanering – vilka utmaningar man ser och guldkorn som gjort arbetet smidigare. Materialet baseras i huvudsak på djupintervjuer med ansvariga för likviditetsplaneringen hos 26 av Kommuninvests kunder. Intervjupersonerna valdes ut i syfte att få en så bred bild som möjligt av utmaningar och hantering inom olika delar av kommunsektorn, med representanter från både kommuner och regioner av olika storlek och med olika inriktningar och mål i sin likviditetsplanering. Vi har i sammanställningen av kundernas resonemang även utgått från Kommuninvests egen kunskap om likviditetsplanering och arbete med likviditetsrisker. Här är resultatet.

5 frågor för en bättre likvidtetsplanering (PDF)

1. Vilka mål och riktlinjer har ni för er likviditetsplanering?

För att hamna rätt i likviditetsplaneringen är det viktigt att fundera över vad det är man vill uppnå och hur man på bästa sätt gör detta. Här följer en diskussion kring syfte, mål och riktlinjer samt koncernsamordning relaterad till kommunal likviditetsplanering. Vi ger även en kort beskrivning av kommunsektorns vanligaste verktyg för att hantera likviditet.

2. Hur ser er process ut?

Ett sätt att säkerställa en smidig och effektiv likviditetsplanering är att tydliggöra hur processen ser ut. En väl dokumenterad process möjliggör dessutom att de nyckelpersoner i organisationen som berörs av processen kan få samsyn kring det arbete som behöver göras. Vidare ger den förutsättning för kontinuerlig utvärdering och förbättring av hur arbetet bedrivs. 

3. Hur gör ni en prognos som passar er?

Hur gör man en prognos som är tillräckligt träffsäker utan att skapa för mycket arbete? Här hittar du tips och råd kring vad som är viktigt att tänka på när ni prognostiserar er likviditet.

4. Hur samarbetar ni kring information som behövs för att likviditetsplanera?

En av de största utmaningarna med likviditetsplanering tycks vara att få information att flöda genom organisationen. Naturligtvis ökar komplexiteteten ju större organisationen är, men även i en liten organisation kan kommunikationen ställa till problem.

5. Hur vet ni att ni har en bra likviditetsplanering?

För att veta hur väl likviditetsplaneringen fungerar är det klokt att ha rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Detta innefattar både en uppföljning av likviditetprognosens träffsäkerhet och processen i sin helhet.


Mer information

Kontakta oss