Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar handels- eller kommanditbolag

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om upplåning

Ett handelsbolag föreligger om två eller flera avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Enligt 2 kap. 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL) bestäms bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter genom avtal.

Av 2 kap. 2 § HBL framgår att varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter, om dessa inte förbjuds av någon annan bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen, men att åtgärder som är främmande för bolagets ändamål endast får vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. Var och en av bolagsmännen företräder ett handelsbolag, enligt 2 kap. 17 § HBL, om inte något annat har avtalats.

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. Denne kallas för kommanditdelägare. Annan bolagsman kallas komplementär. Ett kommanditbolag företräds av komplementären.

Beslutsformuleringar

Handelsbolagets beslut om upplåning

Bolagsmannen …..…., beslutar, att för bolagets räkning låna …..…. kr från …..…. på villkor enligt offert, daterad ……….


Kommanditbolagets beslut om upplåning

Komplementären …..….., beslutar, att för bolagets räkning låna ……… kr från ………. på villkor enligt offert, daterad ………