Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samtliga medlemmar garanterar Kommuninvests förpliktelser

Borgensåtagandet är fundamentet för Kommuninvests goda kreditvärdighet. Förbindelsen har följande lydelse:

”Till säkerhet för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå går undertecknade landsting och kommuner solidariskt i borgen såsom för egen skuld i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.”

 

Medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening

Fordringsägare kan kräva betalning direkt av borgenär

Medlemmarna har därigenom ett direkt ansvar för Kommuninvests upplånade medel, betalningsskyldigheter enligt derivatkontrakt samt övriga förpliktelser.

Borgensförbindelsen är enligt sin lydelse en proprieborgen med ett solidariskt ansvar. Detta innebär att fordringsägaren i händelse av utebliven betalning omedelbart kan avkräva betalning antingen av Kommuninvest eller av någon av borgensmännen. Fordringsägaren behöver inte först försöka få betalt från Kommuninvest, utan hela beloppet kan krävas direkt från en eller flera medlemmar.

Nya medlemmar blir ansvariga även för redan tidigare ingångna förpliktelser

Borgensförbindelsen gäller för bolagets samtliga förpliktelser. Den är inte tidsbestämd, utan gäller i princip till dess en åtgärd vidtas av bolaget eller en medlem. Genom att borgensförbindelsen är generellt utformad, blir en ny medlem ansvarig för samtliga de förpliktelser som bolaget har ingått vid tidpunkten för undertecknandet av borgensförbindelsen samt för de förpliktelser som bolaget därefter ingår.

Borgensåtagandet gäller till förfall för utestående förpliktelser

Medlemmarna är ansvariga i enlighet med borgensförbindelsen för samtliga bolagets utestående förpliktelser till förfall. Vid utträde eller uteslutning är medlem ansvarig för sin del av de förpliktelser som uppstått fram till medlemmens avgång ur föreningen.

Efter utträde eller uteslutning ansvarar inte tidigare medlem för nya förpliktelser

Efter utträde eller uteslutning ur föreningen är medlems ansvar för bolagets förpliktelser begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen. Avgående medlem är inte ansvarig för de förpliktelser som inträffar därefter.

Borgensåtagandet avser enbart Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser

Det solidariska borgensåtagandet avser enbart de förpliktelser som uppstår i Kommuninvest i Sverige AB. En medlem kan via det solidariska borgensåtagandet inte bli betalningsskyldig för en annan medlems förpliktelser som ligger utanför Kommuninvest i Sverige AB.

Höga finansiella krav och regler garanterar stabilitet i svensk kommunsektor

Kommunsektorns kreditvärdighet