Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansforum

En digital mötesplats för dig som arbetar med kommunala finansfrågor

Finansseminarierna blir till digitalt Finansforum

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Inriktningen är att, med hjälp av intressanta gäster, gå på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. I år blir denna samlade analys extra viktig. I kölvattnet av coronapandemin står kommuner och regioner inför tuffare tider. Utmaningarna i ekonomiarbetet kan bli både större och svårare än tidigare.

I år omvandlas allt detta till ett nytt och helt digitalt koncept: ”Finansforum”. Under 8 veckor i september och oktober arrangeras 8 webbinarier och 4 workshops på högaktuella och varierande teman.

Som deltagare väljer man helt flexibelt vad man vill delta i. Man sätter ihop sin egen ”favoritmix”. Man kan vara med på alla eller på bara ett enda arrangemang – och allt däremellan. Samtliga arrangemang är kostnadsfria.

Program

Programmet uppdateras kontinuerligt. Ytterligare panelister och experter tillkommer.


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Intro Finansforum: Kommuninvest inför hösten – redo för tuffa tider

Efter en svår vår och en lugnare sommar går coronakrisen under hösten in i en ny fas. Exakt vad den fasen består i är delvis oklart. Kommer det en ny våg av smittspridning? När kan ett fungerande vaccin vara klart? Att kommunsektorn går mot tuffare tider är tydligt, men hur tufft kommer det faktiskt att bli?

Vilka är de mest centrala kriserfarenheterna så långt? Hur är Kommuninvest rustat för att klara av de nya utmaningarna? Vilka är planerna för den egna upplåningen på kreditmarknaden? Vilka analyser, bedömningar och rekommendationer blir viktiga för att kommuner och regioner ska kunna hitta rätt i investeringar, lån och långsiktigt budgetarbete? Vad kan Kommuninvest göra för kommunsektorn om det verkligen kärvar till sig?    

Panel:

Tomas Werngren, vd Kommuninvest

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Britt Kerkenberg, riskchef Kommuninvest

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest


WORKSHOP

Torsdag 3 september
kl 13.00-14.30

Workshop 1: Hur löser vi regionernas utmaningar?

Som en konsekvens av coronakrisen är regionerna på väg in i en ”ny normalitet”. Hur ser den ut? Och framför allt: hur ser den ut om man tar ett helhetsgrepp om läget i hela landet? Hur går det med kollektivtrafiken? Vad krävs för att kunna beta av ”vårdskulden”? Hur kan man jobba med digitalisering, AI och effektivisering? Vad får nya aspekter i utjämningssystemet för konsekvenser? Hur kan ett ökat intresse för vårdyrken gynna kompetensförsörjningen? Hur gör man för att väva ihop hållbara budgetar när skatteunderlagstillväxten faller, finansposterna är svåra och kostnadssidan är hårt pressad?  

Max 15 deltagare    

Experter:

Madeleine Holm, expert regional ekonomi SKR

Roger Molin, konsult, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand

I kölvattnet av covid-19: Vart tar konjunkturen vägen?

2020 har så långt varit det svåraste året på mycket länge för ekonomiska prognosmakare. Även om bilden av coronakrisen successivt börjar klarna finns det alltjämt ett stort mått av osäkerhet kvar. Går vi mot en ’single hit’- eller en ’double hit’-utveckling? Hur stark och utdragen blir återhämtningen?

Trots osäkerheten är det viktigt att blicka framåt. Kommunsektorn kan inte göra annat än att så gott det går försöka orientera sig. Hur bör man se på den ekonomiska framtiden? Vad kan kommuner och regioner förvänta sig av de kommande månaderna och åren – i termer av t ex skatteunderlag, tillväxt och arbetslöshet?          

Panel:

Annika Winsth, chefsekonom Nordea

John Hassler, professor nationalekonomi Stockholms universitet

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WORKSHOP

Torsdag 17 september
kl 13.00-14.30

Workshop 2: Ska kommunsektorn äga eller hyra sina lokaler?

Frågan om hur kommuner och regioner ska hantera sina lokalbehov har under de senaste åren delvis hamnat i ett nytt ljus. Inte minst har det vuxit fram en marknad för samhällsfastigheter. Där finns numera en lång rad aktörer som med olika typer av affärsmodeller vill äga fastigheter med kommuner och regioner som hyresgäster.

Hur ska man se på kommunsektorns vägval på detta område? När ska man äga? När kan det i stället vara rimligt att hyra? Vilken typ av ekonomiska kalkyler bör kommuner och regioner basera sina beslut på? Vad ska man tro om framtiden – hur kommer denna marknad att utvecklas framöver?     

Max 15 deltagare       

Experter:

Eva Nilenfjord, finanschef Jönköpings kommun

Henrik Berggren, ekonomianalytiker Täby kommun

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Hur tar sig kommunsektorn ur krisen?

Kommunsektorn står, precis som resten av samhället, inför kärvare tider. I spåren av coronakrisen ser ekonomin ut att förvärras. Före krisen talades det om demografi, befolkningstillväxt, investeringsbehov samt effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Nu har krisen adderat nya utmaningar – såsom sämre skatteunderlag, hög arbetslöshet och en omfattande ”vårdskuld” – till denna problembild.

Vad behöver kommuner och regioner nu göra för att på kort och lång sikt säkra en fungerande verksamhet? Vilka åtgärder krävs för klara investeringar, köer inom vård och omsorg samt godtagbar kvalitet i den övriga välfärden? Vad ska prioriteras – och prioriteras bort? Vad går att få ut av den krisdrivna vågen av digitalisering? Och vad bör staten göra för att ge kommunsektorn rimliga förutsättningar?   

Panel:

Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

Ola Pettersson, chefsekonom LO,

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Gröna lån 5 år: Hur mycket grönare ska vi bli?

Kommuninvests Gröna lån har vuxit snabbt under de första 5 åren och kommer sannolikt att fortsätta växa. Sedan starten har det beviljats över 70 miljarder kronor i Gröna lån, fördelade över dryga 360 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner. Om man nu ser på de gröna investeringarna i ett framtidsperspektiv – vad kan vi då räkna med?

Är det de gröna investeringarna som ska ta oss ur krisen? Hur stor roll kommer kommuner och regioner att spela i det långsiktiga klimatarbetet? Kommuninvest kommer från början av 2021 att vässa klimatkraven för grön finansiering av nya byggnader. Hur ska kraven utvecklas? Hur mycket ska den gröna omställningen drivas på?       

Panel:

Johan Kuylenstierna, vice ordf Klimatpolitiska rådet

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Jonas Högset, chef för Fastighet och Boende Sveriges Allmännytta

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Covid-19 och arbetslivet – hur kommer det nya normala att se ut?

Coronakrisen är på väg att i grunden förändrat arbets- och samhällslivet. De flesta organisationer har på ett eller annat sätt anpassat sig för att minska smittspridningen och begränsa de operativa riskerna. Vissa har gått så långt som till att göra digitalt hemarbete till standard. Andra har stannat vid att införa nya rutiner för skydd och hygien.

Men vad i allt det nya kan väntas bli permanent? Hur vanliga kan pandemier rimligtvis bli? Med pandemin som en reell riskfaktor – hur kan man på bästa sätt säkra sin verksamhet? Hur kommer arbetsplatser och arbetsmetoder att vara utformade när vi väl har lagt denna pandemi bakom oss? Vad är det nya normala? Och vilken inverkan kommer omställningen att ha på kommunala och regionala verksamheter?    

Panel:

Agnes Wold, professor klinisk bakteriologi Göteborgs universitet

Malin, HR-chef Kommuninvest    


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Rationell eller inte: Hur klarar finansmarknaden krisen?

Efter en inledande period av stor turbulens visade finansmarknaderna under några månader upp en påtaglig stabilitet. Till skillnad från tidigare kriser är det inte finansmarknaderna, utan snarare en covid-19-drabbad realekonomi, som är det huvudsakliga problemet. Centralbanker och regeringar har agerat aktivt, men har bistått med generellt stöd snarare än akuthjälp.

Hur ska man förstå marknadsdynamiken? Hur ska man se på fortsättningen? Vilka risker och möjligheter behöver man förstår sig på? Vad kommer hända på den nationella och internationella kreditmarknad där Kommuninvest och kommuner/regioner agerar?  

Panel:

Pär Österholm, professor nationalekonomi Örebro Universitet

Fredrik Block, portföljförvaltare Göteborgs stad

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest


WORKSHOP

Fredag 9 oktober
kl 13.00-14.30

Workshop 3: Stödpaket till näringslivet – hur har det gått?

Många kommuner och regioner sjösatte i början av krisen åtgärdspaket för att stödja det lokala/regionala näringslivet. Paketen varierar en del i sin utformning. Huvudfokus ligger typiskt sett på att förbättra företagens likviditet samt på att förenkla och frigöra tid. Det handlar bl a om anstånd för företagen med betalningar av fakturor och lokalhyror, extra snabb betalning av företagens leverantörsfakturor, generösa regler för företagens av- och ombokningar av möten och event samt minskad belastning på företagen i tillstånds- och tillsynsprocesser. Förekommer gör också exempelvis hyresrabatter och presentkort till den egna personalen för användning hos lokala/regionala näringsidkare.

Frågan är nu, några månader senare, vad stödpaketen har gett för effekt. I vilken utsträckning har de gjort skillnad för näringslivet? Vilka lärdomar bör kommuner och regioner ta med sig? Hur bör de arbeta vidare med näringslivsstödet?

Max 15 deltagare    

Experter:

Björn Lindgren, avdelningschef Politiker och Lokalt företagsklimat Svenskt Näringsliv

Eva-Lena Albihn, vice vd Business Region Göteborg

Göran Dahlén, näringslivsdirektör Örebro kommun


WEBBINARIUM

Titta på webbinariet i efterhand.

Den kommunala låneskulden 2020: Vad säger nya sifforna?

Kort tid före detta webbinarium lanseras årets upplaga av rapporten ”Den kommunala låneskulden”. Rapporten ger en uppdaterad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning. 

Hur ska kommunsektorn hantera balansräkningarna i de kärvare tider som av allt att döma väntar? Hur är det lämpligt att resonera kring t ex resultat, balanskrav, soliditet och god ekonomisk hushållning? Ska investeringsnivåerna bibehållas eller t o m höjas? Eller kommer svaga resultat att driva fram en ambitionssänkning i investeringsplanerna? Vad kan och bör staten göra?

Panel:

Eva Mörk, professor nationalekonomi Uppsala universitet

Susanne Spector, senioranalytiker Nordea

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest


WORKSHOP

Torsdag 15 oktober
kl 13.00-14.30

Workshop 4: Digitalisering för effektivitet: hur hjälper krisen till?

Före coronakrisen arbetade många kommuner och regioner med program och planer för att med hjälp av digitalisering och AI driva rationalisering och effektivisering. Uppläggen och fokusområdena varierade. Det gjorde även framgångarna.

Under krisen har det på flera områden tagits jättekliv framåt i digitala vanor och mönster. Vilka nya möjligheter är det som nu skapas? I vilken utsträckning gör krisen det enklare att sluta att göra sådant som man egentligen inte borde göra? Hur kan kommunsektorn utnyttja omställningen till att få ny fart på rationaliserings- och effektiviseringsprocesser?

Max 15 deltagare    

Experter:

Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR

Roger Molin, konsult, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet


WEBBINARIUM

Tisdag 20 oktober
kl 09.00-10.00

Lån för Social Hållbarhet: Hur lyfter vi de sociala investeringarna?

Kommuninvest håller på att lansera Lån för Social Hållbarhet som en ny produkt till kommuner och regioner. Under hösten testas det nya konceptet i en pilotfas där ett mindre antal kunder går före. På flera håll i Europa och världen är de sociala investeringarna på stark frammarsch. Det sociala är på väg att vid sidan av det gröna etablera sig som ett givet hållbarhetsspår. Hur ser förutsättningarna ut i Sverige?

Hur är denna nya låneprodukt tänkt att fungera? Vilka konkreta krav ställs på upplägg och genomförande? Vilka är mervärdena? Hur stark är efterfrågan? Kan de sociala investeringarna på lite sikt bli lika stora som det gröna?

Panel:

Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor Handelshögskolan Stockholm

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest