Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tidigare Finansforum

På denna sida kan du se våra webbinarium från Finansforum 2022.


Senaste nytt från Kommuninvest: Effektivitet och långsiktighet i ny räntemiljö

Förutsättningarna för den kommunala ekonomin har förändrats. Kombinationen av hög inflation, stigande räntor och vikande konjunktur skapar nya utmaningar inom såväl ekonomistyrningen som finans- och skuldförvaltningen. Samtidigt pågår en stor omställning på hållbarhetsområdet samt en snabb utveckling av digitala verktyg, processer och arbetssätt.

Hur agerar Kommuninvest i denna dynamik? Vilka är de centrala trenderna i långivningen? Vad är nytt inom service och rådgivning? Vad görs för att underlätta för kunder och medlemmar att jobba effektivt och långsiktigt med sin upplåning? Vad kommer att hända framöver inom hållbarhet och digitalisering?  

Panel:

Tomas Werngren, vd Kommuninvest

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Patrick Nimander, CFO Kommuninvest


Vad kan valet få för betydelse för den kommunala ekonomin?

11 september går Sverige till valurnorna. Det är i hög grad ett ovisst val – både vad gäller valresultatet och de majoritetskonstellationer som sedan kommer att bildas.

Välfärden och dess finansiering ser ut att bli ett bärande tema i valrörelsen. Centrala välfärdsfrågor, såsom sjukvård och skola, betraktas av väljarna som högt prioriterade. De ekonomiska aspekterna finns med i denna bild: skatter, bidrag, ersättning till privata aktörer, utjämning, subventioner och så vidare.  

Vad kan utfallet av valet komma att innebära för den kommunala ekonomin? Hur mycket samsyn respektive meningsskiljaktigheter finns det kring finansieringen av välfärdens utveckling? Hur ser de politiska alternativen ut och vilka är de mest troliga scenarierna? Kan det bli fråga om stora förändringar, eller lutar det snarare åt status quo?

Panel:

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap Försvarshögskolan

Pär Österholm, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan Örebro universitet


Konjunkturutsikter i oklart läge: Går vi mot bättre eller sämre tider? 

Konjunkturläget har under året förändrats markant. Inte minst har den ryska invasionen av Ukraina skapat och förstärkt utmaningar och problem.

Återhämtningen efter pandemin har till viss del kommit av sig. Störningarna i den globala handeln har ökat. Centralbankerna har börjat höja räntor för att stävja en hög inflation. Börsutvecklingen har på många håll varit svag.

Frågan är nu vad som kan vara att förvänta i ett framåtblickande perspektiv. Vilket är det mest sannolika scenariot för den fortsatta konjunkturutvecklingen? Hur påverkar makrodynamiken kommunsektorn? Det har kommit varningar om att den kommunala ekonomin kan vara på väg mot betydligt tuffare tider. Är detta något som nu måste räknas in och hur illa kan det i så fall bli?       

Panel:

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR


Den kommunala låneskulden 2022: Hur höga är egentligen kommunsektorns skulder?   

Strax före detta seminarium lanseras en ny upplaga av ”Den kommunala låneskulden”. I denna årligt återkommande rapport ger Kommuninvest en samlad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning.

En viktig del i detta är att få grepp om trenderna på området. Är investeringsnivåerna tillräckliga? Är låne- och skuldnivåerna hanterbara? Hur ska man se på fördelningen av investeringar och skulder mellan staten och kommuner/regioner? Tar staten ett rimligt ansvar?  

En annan viktig del är hanteringen av upplåning och skuld i den framåtblickande ekonomistyrningen. Efter ett par år med starka resultat verkar kommunsektorn nu röra in i en relativt tuff period där det blir svårare att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt ser investeringsbehoven ut att fortsatt vara relativt höga – inte minst med koppling till underhåll och grön omställning. Hur ska kommuner och regioner i det läget göra för att säkerställa att den långsiktiga ekvationen fungerar?

Panel:

Lars Calmfors, professor emeritus internationell ekonomi Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning

Anette Henriksson, vd Locum AB

Erik Törnblom, tillförordnad forskningschef Kommuninvest


Handbok i kommunal skuldförvaltning: Hur balanserar man kostnad mot risk i upplåningen?   

Med stigande räntor har skuldförvaltningen inom kommunsektorn, alltså hur kommuner och regioner sköter sin upplåning, fått ökad uppmärksamhet. I en ny räntemiljö är det många som ser över och uppdaterar sina planer och arbetssätt.

Strax före detta webbinarium presenteras en ny rapport från Kommuninvest om hur kommuner och regioner, samt deras bolag, kan gå tillväga för att kontinuerligt väga kostnad mot risk i en balanserad skuldförvaltning. Rapporten har tagits fram i en utförlig process och kommer att ligga till grund för Kommuninvests fortsatta rådgivning på området.

Vilka är nycklarna till framgång i en effektiv och långsiktig skuldförvaltning? Vad är status på skuldförvaltningen inom kommunsektorn? Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna? Hur bör man tänka kring skuldförvaltningen i den nya räntemiljön?

Panel:

Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Nabil Mouchi, finansrådgivare Kommuninvest

Erik Törnblom, tillförordnad forskningschef Kommuninvest

Maria Vaziri, ekonomichef Skövde kommun

Derk de Beer, ekonomidirektör Upplands Väsby kommun


Den gröna EU-taxonomin i skarpt läge: Vad ska kommunsektorn planera för?

Den gröna taxonomin – EU:s nya klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter – ska framöver genomföras i praktiken via rapporteringskrav samt andra regler och riktlinjer. Hur detaljerna för detta kommer att se ut börjar nu bli allt tydligare.

Kommuninvest samt de flesta kommuner och regioner kommer att påverkas. Därför behöver förberedelserna intensifieras. Men vad är det mer konkret som planeringen behöver innehålla? Vilka fasta punkter och övervägandet finns det så långt att förhålla sig till när det gäller att omsätta komplex lagstiftning i den löpande verksamheten? Vilka är de huvudsakliga utmaningarna? Finns det några möjligheter? Skulle taxonomin exempelvis kunna användas som ett verktyg för att driva på den egna omställningen?

Panel:

Loïc Viatte, stabsenheten finansmarknadsavdelningen Finansdepartementet

Marie Baumgarts, partner och hållbarhetsexpert KPMG

Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest


Vad behöver göras åt det kommunala utjämningssystemet?

I april initierade regeringen en parlamentarisk kommitté som ska göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Syftet är att, i ett helhetsgrepp, säkerställa att utjämningssystemet ger kommuner och regioner över hela landet likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och service. Slutsatserna ska redovisas i maj 2024.

Vilka utmaningar är det som kommittén ställs inför? Vilka är styrkorna och svagheterna i utjämningssystemet som det nu fungerar? Finns det några uppenbara brister som måste fixas? Var kommer fokus att ligga i det arbete som är på väg att startas upp?

Panel:

Emelie Värja, huvudsekreterare Kommittén om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

Peter Lindroth, ordförande SmåKom

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm


Att investera i integration: Vilka är nycklarna till en framgångsrik satsning?

Investeringar i social hållbarhet ges allt större uppmärksamhet inom kommunsektorn. Inte minst växer det fram alltfler investeringsprojekt där ökad integration är en viktig del av syftet. Det handlar bland annat om att utveckla förskole- och skolmiljöer, lyfta bostadsområden samt skapa eller stärka parker, centrum, aktivitetshus och andra ställen där människor möts.

Historiskt har resultaten av integrationssatsningar tenderat att vara blandade. Vilka är nu förutsättningarna för de nya investeringsprojekt som startas upp? Vad krävs för att investeringen i fråga ska ge positiva integrationseffekter? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång?      

Panel:

Tobias Ekblad, förvaltningschef/skolchef utbildningsförvaltningen Ronneby kommun

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

Shirin Bartholdsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, ledamot av Kommuninvest kommitté för Social Hållbarhet