Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning kvartal 1 2020

  • Kapitalbindningen på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under första kvartalet 2020 var 2,75 år.
  • Räntebindningen, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under första kvartalet 2020 var 2,27 år.

Underlag

Uppgifterna för fjärde kvartalet baseras på 726 lån, obligationer och certifikat till ett sammanlagt värde av 64,6 mdkr och 51 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 10,9 mdkr.

Upplåning kvartal 1 2020 per löptid

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-7 år 7-10 år >10 år
Upplåning 40 4 11 10 13 20 3 0

Val av räntebindning

  • 58 % av upplåningen, exklusive certifikat, som startade under första kvartalet 2020 var kopplade till en rörligt ränta.

Upplåningens fördelning mellan fast och rörlig ränta

Rörlig ränta Fast ränta
Fördelning 60 40

Räntenivå

  • Genomsnittsräntan, inklusive derivat, på kommunsektorns nyupplåning och refinansiering under första kvartalet 2020 var 0,54 %

Trend & analys

En uppgång i de korta marknadsräntorna gör att upplåningskostnaden stiger i förhållande föregående kvartal där genomsnittsräntan låg på 0.28 %. All upplåning under kvartalet skedde till positiv ränta.

Genomsnittsränta exklusive och inklusive derivat

Ränta exkl. derivat Ränta inkl. derivat
Räntenivå 0.42 0.54