Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommentar från VD

Under denna speciella vår blev det ännu en gång tydligt vilken styrka som finns i Kommuninvests affärsmodell. Den är skapad för att hålla i ur och skur – inte minst när det stormar som värst. Och det gör den. Precis som under finanskrisen 2008–2009 fungerade vi under den första fasen av coronapandemin som en trygg hamn. Vi var en av mycket få aktörer som konsekvent hade god tillgång till kreditmarknaden. Vi såg till att kommunsektorn hela tiden fick de lån som behövdes. Vi fanns där för kommuner och regioner på precis det sätt som vi ska göra.

Samtidigt ska det konstateras att krisen inte är över. Mycket av det svåraste ligger alltjämt framför oss. Efter den akuta fas 1 och den svajiga mellanfas som nu pågår kommer en fas 3 då kommunsektorn ska hitta in i en ny normalitet. Det kommer, inte minst ekonomiskt, att bli en stor utmaning. Många kommuner och regioner hade det tufft redan före pandemin. Nu kommer det sannolikt att bli ännu tuffare.

Kommuninvest är mycket väl rustat för fas 3. Likviditetssituationen var stark och stabil under hela våren. I april fattade föreningsstämman, efter grundliga förberedelser, ett viktigt och mycket positivt beslut om en offensiv och långsiktig kapitaliseringsplan för åren fram till 2024. För att ytterligare öka vår förståelse för pandemins konsekvenser initierade vi i juni en oberoende expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, som ska analysera kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår.

Resultatet för det första halvåret blev –159,6 mnkr. Det negativa utfallet är i huvudsak kopplat till orealiserade marknadsvärdesförändringar på 405,6 mnkr. Dessa har primärt att göra med att upplåning i USD blivit relativt sett billigare än upplåning i SEK. Eftersom vi har för avsikt att hålla tillgångar och skulder till förfall realiseras dock normalt sett inte sådana värden. Det operativa resultatet landade på 239,0 mnkr. Detta visar på en påtaglig stabilitet. Efter beslut om ny prissättningsstrategi på föreningsstämman 2018 pressar vi priserna i vår utlåning genom att minska marginalen mellan upplånings- och utlåningspriser. En effekt av detta, som förstärks i takt med att lån med större marginal förfaller, är att vi nu generellt sett arbetar på lägre resultatnivåer än tidigare.

Kommuninvests hållbarhetsarbete expanderar nu i snabb takt. Framdriften inom kommunsektorn är imponerande. Många kommuner och regioner ligger mycket långt framme i hållbarhetsutvecklingen. För de Gröna lånen, som i juni fyllde 5 år, fortsätter volymerna att växa. Vad gäller det sociala perspektivet påbörjade vi under våren en konkret process för att utforma och förbereda lansering för en ny produkt: Lån för Social Hållbarhet. Till att börja med ska denna låneprodukt under hösten 2020 introduceras till ett antal pilotkunder.

Tomas Werngren
Verkställande direktör


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 469 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro