Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.


Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB (Publ)

Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB (Publ)

Denna bolagsordning är antagen på årsstämman den 11 april 2019.

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Kommuninvest i Sverige Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro.

§ 3 Bolagets verksamhet
Kommuninvest i Sverige AB är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla finansiell service inom det kommunala området. Det primära syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst åt dess ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen;

(i) låna upp medel, till exempel genom att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

(ii) lämna krediter dels till kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening (fortsättningsvis benämnda ”Medlemskommuner”), dels – mot borgen av Medlemskommun – till kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund,

(iii) medverka vid finansiering för Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund,

(iv) lämna ekonomisk rådgivning eller annan finansiell och administrativ service till Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund.
Med kommun avses kommun och region. Med kommunalt företag avses bolag eller förening varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en eller flera andra Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom majoritetsägande, röstmajoritet eller avtal utövar ett bestämmande inflytande.

Med kommunal stiftelse avses stiftelse varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en eller flera andra Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom röstmajoritet eller avtal utövar ett bestämmande inflytande. Med kommunalförbund avses kommunalförbund enligt 3 kap 8 § kommunallagen (2017:725) förutsatt att dess medlemmar uteslutande består av Medlemskommuner.

Bolaget får förvärva och förvalta fast egendom i syfte att tillgodose bolagets lokalbehov.

Bolaget får förvärva aktier och andelar i företag, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas proportionellt mellan dess aktieägare i förhållande till aktieinnehav.

§ 4 Krediter
Kredit får endast undantagsvis och i en omfattning, som inte kan äventyra bolagets likviditet, lämnas för längre tid än som motsvarar tidigaste förfallodag för bolagets däremot svarande upplåning.

§ 5 Anskaffande av medel
Bolagets refinansiering, som till exempel att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter ska ske mot säkerhet utställd av svenska staten eller i form av solidarisk proprieborgen utställd av svensk kommun. Bolagets refinansiering kan även ske genom ingående av avtal om repor och mot lämnande av säkerhet genom pantsättning av värdepapper.

§ 6 Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 miljoner kronor och högst till 20 000 miljoner kronor och motsvaras av lägst 50 miljoner aktier och högst 200 miljoner aktier.

§ 7 Ledamöter och suppleanter i styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.
Ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser även ordförande i styrelsen.

§ 8 Beslutsdelegering och instruktioner utfärdade av styrelsen
Styrelsen äger bemyndiga verkställande direktören eller annan att vidtaga sådana åtgärder, som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Sådant bemyndigande ska åtföljas av direktiv eller instruktioner fastställda av styrelsen. Beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet får ej delegeras.

Styrelsen ska vidare i särskild instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som ska tillkomma verkställande direktören. Denna instruktion ska fastställas för ett år i sänder.

§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer
Årsstämman ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant utses för tid som beslutas av årsstämman, dock inte för en längre tid än intill slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ordinarie föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening får utse två lekmannarevisorer för bolaget för tid som därvid beslutas av föreningsstämman. Sådan lekmannarevisor får ersättas efter beslut av föreningsstämman.

§ 10 Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justerare.
5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11) Fastställande av arvoden åt styrelse, valberedningen och revisorer.
12) Val av styrelse och av styrelsens ordförande.
13) Fastställande av arbetsordning för valberedningen.
14) Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter.
15) Fastställande, i förekommande fall, av ägardirektiv inklusive principer för ersättning till, och andra anställningsförmåner till bolagsledningen.
16) Beslut om plats för nästa årsstämma.
17) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

§ 11 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan förutom i Örebro även hållas i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske dels genom rekommenderade brev, dels genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 13 Rätt till information
Styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening äger, inom ramen för från tid till annan utfärdade ägardirektiv och med eventuella begränsningar som i förekommande fall kan följa av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ta del av bolagets handlingar samt även i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Tvist
Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare uppkomma tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar.