Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Garantiavtal

Garantiavtal

Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

1. Bakgrund
Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”) är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen ägs i sin tur av de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen (”Kommunerna”).

Kommuninvests verksamhet går ut på att erbjuda Kommunerna olika typer av finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Kommuninvest sin verksamhet på svensk och internationell kapitalmarknad. I syfte att upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument.

I syfte att begränsa de marknadsrisker som uppstår som en följd av Kommuninvests upplåning och utlåning samt placeringar av likvida medel, ingår Kommuninvest olika typer av riskhanteringsinstrument i form av derivatkontrakt.

Samtliga Kommuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett solidariskt borgensansvar för de förpliktelser som Kommuninvest har ingått eller kommer att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kommuninvests förpliktelser, och således även Kommuninvests förpliktelser enligt derivatkontrakten.

Användningen av derivatkontrakt innebär en risk för att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. Denna risk omfattas inte av borgensåtagandet utan har hittills reglerats i de reverser som de låntagande Kommunerna skrivit under i samband med upptagande av lån från Kommuninvest. 

Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser om övertagandet av exponeringarna för de finansiella instrument som tecknats med anledning av Kommuninvests refinansiering. Vidare reglerar detta avtal hur dessa risker ska fördelas beträffande de derivatkontrakt som har ingåtts i samband med de placeringar i finansiella instrument som Kommuninvest gör vid förvaltningen av likviditetsreserven.

2. Definitioner
I detta avtal ska nedanstående begrepp ha följande innebörd.

”Exponering” utgörs av det belopp som Kommuninvests motparter i de derivatkontrakt som Kommuninvest från tid till annan ingår har att betala till Kommuninvest.

”Kommunen” avser undertecknad kommun eller landsting

”Kommuninvest” avser Kommuninvest i Sverige AB

”Placeringsportföljen” utgörs av de finansiella instrument som Kommuninvest innehar och
som utgör förvaltning av det kapital i Upplåningsportföljen som inte blivit föremål för utlåning.

”Upplåningsportföljen” utgörs av samtliga de medel som från tid till annan upplånats av Kommuninvest.

”Utlåningsportföljen” utgörs av samtliga de medel som från tid till annan utlånats av
Kommuninvest.

3.1 Kommuninvests åtagande
Kommuninvest åtar sig härmed att

i) bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som utgör tillåtet risktagande för Kommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen.

ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvudsakliga syftet att minimera riskerna i verksamheten.

iii) när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringarna genom att Kommuninvests motparter eller annan, ställer säkerhet.

iv) i en från affärsverksamheten skild funktion, granska nya motparter samt löpande följa upp de motparter som godkänts.

v) följa de rutiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter samt marknaden i övrigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera Exponeringarnas utveckling.

vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran från Kommun, lämna besked om Kommunens andel av ansvaret för Exponeringarna. Kommuninvests åtagande enligt denna punkt 3.1 utgör inget villkor för att Kommunerna ska uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal.

3.2 Kommunernas åtagande avseende utlåningsportföljen 

3.2.1 Begränsning av Exponeringar
De Exponeringar som avses i denna punkt 3.2 är de Exponeringar som hänförs till Utlåningsportföljen samt de Exponeringar som avser den del av Upplåningsportföljen som ligger till grund för Utlåningsportföljen.

Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som ligger till grund för Utlåningsportföljen genom en beräkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är utlånad.

Åtagandet enligt punkt 3.2.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser Utlåningsportföljen.

3.2.2 Kommunens åtagande
Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 3.2.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens lån utgör av Utlåningsportföljen.

Vid bestämmandet av Kommunens lån enligt vad som anges i föregående stycke medräknas även Kommuninvests utlåning till andra för vilka Kommunen har tecknat borgen.

3.3 Kommunens åtagande avseende upplåningsportföljen 
3.3.1 Begränsning av Exponeringar
De Exponeringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad. Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är utlånad genom en beräkning av hur stor andel av Upplåningsportföljen som är utlånad.

Åtagandet enligt punkt 3.3.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar som anges i föregående stycke.

3.3.2 Kommunens åtagande
Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 3.3.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening.

3.4 Kommunens åtagande avseende placeringsportföljen 

3.4.1 Begränsning av Exponeringar
De Exponeringar som avses i denna punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs
till Placeringsportföljen.

3.4.2 Kommunens åtagande
Kommunen åtar sig härmed att svara för de Exponeringar som avses i punkt 3.4.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening.

4. Tidpunkt för betalning
Kommunen förbinder sig att, på Kommuninvests anfordran, till Kommuninvest utge de belopp som Kommunen enligt detta avtal åtagit sig att svara för.

5. Avtalstid och uppsägning
Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte sägas upp eller på annat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande därtill. I det fall Kommunen beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ska Kommunen fortsatt svara för samtliga åtaganden som Kommunen vid tiden för utträde hade att svara för enligt detta avtal. Avtalet ska upphöra då Kommunens samtliga åtaganden löpt ut.

6. Förhållande till andra avtal
I det fall Kommunen tidigare har utfärdat revers till Kommuninvest så ska
detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, första och andra stycket,
stadgas avseende Kommunens övertagande av Kommuninvests skyldigheter,
rättigheter och exponeringar.

7. Ändring
Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan
Kommuninvest och Kommunen.

8. Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag.