Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening

Stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening

Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest Ekonomisk förening den 16 april 2020. Registrerade av Bolagsverket den 23 juni 2020.


§1 
Verksamhetens ändamål, art och finansiering

Ändamål
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Verksamhetens art
Föreningen ska främja ändamålet genom att självt eller genom företag:

 • verka som kommungäld för medlemmarna och till dem närstående juridiska personer
 • lämna finansiell service till medlemmarna och till dem närstående juridiska personer
 • bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den kommunala sektorn
 • främja medlemmarnas och den kommunala sektorns samverkan och kunskapsutveckling inom det finansiella området
 • aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det finansiella området gentemot olika samhällsorgan och aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som internationellt
 • bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och är förenlig med ovan nämnda verksamheter.

Med till medlemmar närstående juridiska personer avses juridiska personer varöver medlem, ensamt eller tillsammans med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande inflytande, och stiftelser bildade av medlem med ändamål uteslutande inom det kommunala kompetensområdet. I dessa stadgar ska med begreppet medlem även avses till medlem närstående juridisk person, när så är tillämpligt.

Föreningen ska bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer, med beaktande av att föreningen inte ska bedrivas med vinstsyfte.

Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas genom företag som ska vara ett av föreningen helägt kredit-marknadsföretag.

Verksamhetens kapitalisering och finansiering 
Föreningen ska sträva efter att föreningen och dess företag ska vara kapitaliserade på ett sätt som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt ska syfta till att främja föreningens ändamål.

Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom insatskapital samt vinstmedel som överförs från föreningens företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet.

Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra finansiärer.

§2 Företagsnamn och säte
Föreningens företagsnamn är Kommuninvest Ekonomisk förening.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Örebro.

§3 Medlemskap

Förutsättningar för medlemskap
Medlem i föreningen ska vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primär-kommun och region eller annan motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner i dess nuvarande eller i framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag som kan komma att ersätta ovan angiven lag.

Primärkommun eller annan motsvarande enhet benämns i dessa stadgar primärkommun. Regionkommun, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar region.

Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som beslutar om inval av nya medlemmar.

Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som beviljats medlemskap, samt till dem närstående juridiska personer, förutsätts:

 • ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
 • bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i kommunallagen definierade kommunala kompetensen efterlevs i alla väsentliga avseenden, och
 • dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla delar.

Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter
Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får erbjudas möjlighet att nyttja de tjänster som föreningen ska tillhandahålla genom föreningens företag.

Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom föreningens företag kan komma att inskränkas om kreditgivning eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig med lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, företagsstyrelsens policy och riktlinjer eller dessa stadgar.

Samtliga medlemmar i föreningen ska i enlighet med separat tecknad borgensförbindelse ansvara solidariskt såsom för egen skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser.

Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne rätt att regressvis utkräva ersättning av övriga medlemmar i enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat regressförbindelse.

Medlem är skyldig att följa styrelsens beslut och ska vid anfordran lämna information om sin ekonomiska situation och andra uppgifter som behövs för föreningens företags bedömning av medlemmen.

Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och skyldigheter som framgår av stadgarna i övrigt och vid var tid gällande avtal mellan föreningens medlemmar och föreningens företag samt som följer av gällande lag och författning.

Utträde och uteslutning 
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning ska vara skriftlig. Uppsägning för utträde får göras tidigast två år från inträdet i föreningen.

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde, såvida inte tvingande reglering i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur föreningen.

Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen eller föreningens företag, eller på annat sätt väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av föreningsstämman uteslutas.

Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser enligt separat tecknad borgensförbindelse ska efter utträde eller uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen.


§4 
Offentlighet

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet.

§5 Medlemsinsatser

5.1 Allmänt

Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.

Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande former:

 1. Insats vid inträde som medlem,
 2. Årlig insatsskyldighet,
 3. Insats för befolkningsökning,
 4. Insats för föreningens regelefterlevnad,
 5. Insatsemission och
 6. Annan betalning av insats.

Medlem får enligt bestämmelserna i § 6 delta med insats utöver den obligatoriska insatsen (överinsats).

5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek och dess erläggande

Beräkningen av den obligatoriska medlemsinsatsens storlek ska ha sin utgångspunkt i föreningens beräknade kapitalbehov under kapitaliseringsperioder om fyra (4) år.

Föreningsstämman ska, efter förslag från styrelsen, fastställa dokumentet ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad” i vilket beloppen för obligatoriska medlemsinsatser under kommande kapitaliseringsperiod ska anges. Fastställd Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ska gälla för kapitaliseringsperiod som inleds från närmaste årsskifte efter föreningsstämmans fastställelse av dokumentet.

Den obligatoriska insatsen för medlem som är primärkommun ska utgöras av de belopp som vid var tid har fastställts av föreningsstämman i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad, med eventuell justering enligt § 5.9.

Den obligatoriska insatsen för medlem som är region ska utgöras av en femtedel av de belopp som vid var tid har fastställts av föreningsstämman för primärkommun i Plan för Kommuninvest kapitaluppbyggnad, med skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.

Samtliga medlemmar ska ha erlagt/tillgodoförts en obligatorisk medlemsinsats som uppgår till de belopp som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad senast vid utgången av respektive däri angivet år.

Styrelsen kan, efter ansökan, bevilja en medlem anstånd med att erlägga fastställd insats i enlighet med Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Anståndet kan endast avse en kapitaliseringsperiod.

Styrelsen kan, om behov inte föreligger, besluta om lägre belopp på den obligatoriska medlemsinsatsen än de belopp som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för ett angivet år.

Den obligatoriska insats som medlem är skyldig att delta med i föreningen ska vara lägst 900 och högst 1 800 kronor per invånare för primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9.

Den obligatoriska insats som region ska delta med i föreningen ska utgöras av en femtedel av det lägsta och det högsta beloppet som gäller för primärkommuner, med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.

För en primärkommun beräknas och fastställs det årliga beloppet för den obligatoriska insatsen genom att multiplicera det i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad fastställda beloppet med antalet invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets början. För region beräknas beloppet för den årliga obligatoriska insatsen till en femtedel av vad som gäller för primärkommun, med beaktande av skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.

Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet till överinsatser.

5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem

Vid inträde som medlem i föreningen ska medlem kontant betala det obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av föreningsstämman i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad enligt § 5.2 ovan.

Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per invånare då invånarantalet överstiger de gränser som anges i § 5.9.

5.4 Årlig insatsskyldighet

Medlem ska, om föreningsstämman så beslutar, delta i föreningen med en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer föreningsstämman storleken på medlemmarnas årliga insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid föreningsstämman beslutade överskottsutdelningen i form av insatsränta och/eller återbäring enligt § 18.

Den årliga obligatoriska insatsen förfaller till betalning en månad efter att beslut fattats av föreningsstämman eller den senare tidpunkt som föreningsstämman beslutar och ska betalas kontant.

5.5 Annan betalning av insats

Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda betalningar för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.

5.6 Justering vid befolkningsförändring

Från den tidpunkt då medlem uppnått den kapitalinsats som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras insatsen, med avseende på befolkning, vart tionde år efter styrelsens beslut.

Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets början jämförs med den insats som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som överstiger den högsta obligatoriska insatsen för medlem överförs från medlemmens insatskapital till överinsats.

Har föreningsstämman med stöd av § 5.7 fastställt att medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad som överstiger det för det aktuella året beslutade insatsbeloppet ska revidering av insatsen för befolkningsförändring i stället ske vart tionde år efter verkställigheten av föreningsstämmans beslut.

5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad

Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens företag, eller den konsoliderade kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp, inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital, lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad.

Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta insatsbeloppet på medlemsinsats enligt § 5.2.

Det av föreningsstämman fastställda beloppet ska av medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för föreningens regelefterlevnad.

5.8 Insatsemission

Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.

Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat med medlemmens genom tidigare insatsemissioner tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av beräkningsnyckel för insatsemission justering ska göras med beaktande av tredje stycket nedan.

Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem

under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas senast samman dag som utträdet eller uteslutningen.

Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.10.

Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till någon annan är inte tillåten.

5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall

Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000 eller i en region överstiger 200 000, får styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att insatsbeloppet per invånare, som ska ligga till grund för beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre än fastställt högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp vid inträde enligt § 5.3.

5.10 Återbetalning av insats

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen ska få ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatskapital. Utbetalning av insatskapital ska ske sex månader efter avgången.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.

Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist.

Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från föreningen respektive fordringar från föreningens företag.

5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina

insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt enligt vad som framgår av separat tecknad borgensförbindelse för föreningens företags samtliga förpliktelser.

§6 Överinsats

Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen kapital i form överinsatser. Överinsats inräknas inte i den obligatoriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i övrigt vad föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen beslutar. Överinsatser kan också uppkomma genom att medlem på annat sätt deltar med större insats så som anges i § 5.2 samt vid justering enligt § 5.6.

Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av överinsatsen. Återbetalning sker fem år efter skriftlig uppsägning av överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen beslutar och endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalningstidpunkten enligt balans-räkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.

Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist.

Om en medlem begär det, får styrelsen besluta att hela eller delar av överinsatsen ska överföras till tilläggsinsats i enlighet med § 5.5. Styrelsen får även besluta ianspråkta överinsats till högst det belopp som medlem genom föreningsstämmans beslut enligt § 5.7 ska betala som insats för föreningens regelefterlevnad.

Överlåtelse av överinsats är inte tillåten.

§7 Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda eller eviga särskilda insatser (förlagsinsatser). Efter godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra sådant tillskott.

De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas till medlemmar eller efter godkännande av styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av förlagsandel i strid häremot är ogiltigt.

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit.

Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa inräknats i årvinsten eller ej, som insatsränta och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det högsta beloppet som får tillämpas.

Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och med vilket belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas.

§8 Bevis om insats och förlagsandel
Föreningen ska utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem samt om medlems del i föreningens insatsemission.

Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen så beslutar, låta registrera förlagsandelar hos en central värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar.

§9 Besluts- och kontrollorgan

Kommuninvests besluts- och kontrollorgan

Föreningens besluts- och kontrollorgan är:

 1. Föreningsstämman
 2. Styrelsen
 3. Verkställande direktören
 4. Revisorerna

För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor finns:

 1. Valberedningen i föreningen

Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 5.

Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara till uppdrag i 2, 4 och 5.

§10 Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Varje medlem har en röst.

Varje medlem ska utse ett ombud och, för ombuds frånvaro ersättare för ombudet, för att företräda medlemmen vid föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året senast under april månad.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Fastställande av dagordning
 6. Information om Kommuninvests – innefattande föreningens företag – verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
 7. Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen och koncernen
 9. Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
 11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande
 12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter
 13. Vart fjärde år räknat från och med ordinarie föreningsstämma 2020, fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för kommande fyraårsperiod
 14. Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i föreningen
 15. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
 16. Beslut om plats för nästa stämma
 17. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning ska behandlas av stämman
 18. Förslag från styrelsen
 19. Motioner
 20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom fjorton (14) dagar från den dag då sådan begäran kom till föreningen.

Röstning
Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.

Styrelsens deltagande
Styrelseledamöter ska närvara vid stämmomöten samt har yttrande- och förslagsrätt.

Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid föreningsstämma där fråga om val av personen ska förekomma.

Kallelser och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen sker genom brev till föreningens medlemmar. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse ska utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska också ske genom brev

Utomståendes närvaro vid föreningsstämman

Envar som inte är medlem har rätt att närvara vid förhandlingarna vid föreningsstämman.

Styrelsen äger besluta om att denna rätt att närvara vid förhandlingarna inte ska tillåtas.

§11 Styrelse

Tillsättning m.m.
Förslag till styrelsens sammansättning ska beredas i valberedningen, varvid resultatet av de allmänna valen i medlemskommunerna ska beaktas i enlighet med riktlinjer som närmare ska framgå av arbetsordningen för valberedningen, som även ska innehålla uppgift om vad som i övrigt ska beaktas då förslag till styrelse bereds.

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) styrelseledamöter med lägst 5 och högst 15 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie förenings-stämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma ska även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt fastställa i vilken ordning suppleant ska tjänstgöra om en styrelseledamot är förhindrad att inställa sig till ett styrelsesammanträde eller delta vid behandling av visst ärende.

Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan dock även annan person i särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant.

En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma, såvida inte uppdraget upphör i förtid till följd av beslut på extra föreningsstämma eller genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen.

Styrelsens uppgifter och beslutsförhet

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Har vissa uppgifter delegerats, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägen-heter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medels-förvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll.

Styrelsen ska fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande minst två styrelsemöten per år. I övrigt äger styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt att begära att styrelsen sammankallas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser.

Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar.

Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträde. Styrelsen är beslutför då fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom lottning.

Styrelsen ska årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv ska ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.

Styrelsen ska årligen bereda förslag till valberedning i föreningen.

Styrelsen ska utse en valberedning för föreningens företag och utse en ordförande i denna beredning samt kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för verksamheten.

Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för föreningens företag.

Särskilt om suppleanter
Styrelsens suppleanter ska på samma vis som styrelsens ledamöter kallas till styrelsens samtliga sammanträden. Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning suppleanter träder in i styrelseledamots ställe vid dennes frånvaro från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans beslut ska valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid styrelseledamots frånvaro.

§12 Verkställande direktör
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. Styrelsen ska årligen fastställa en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens förvaltning.

Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen av föreningen i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i brådskande fall företa åtgärder som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet.

§13 Revisorer

Val av revisorer
Ordinarie föreningsstämma ska utse dels en auktoriserad revisor, eller ett registrerat revisionsbolag, dels två lekmannarevisorer.

Auktoriserad revisor
Ordinarie föreningsstämma ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om samma revisor ska utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor jämte suppleant ska vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till revisor, varvid huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag ska fattas, ska lekmannarevisorerna lämna förslag till auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Lekmannarevisorer
Ordinarie föreningsstämma ska utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av lekmannarevisorer. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av lekmannarevisorer ska fattas, ska valberedningen i enlighet med § 14 lämna förslag till lekmannarevisorer.

Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i offentlig sektor.

Lekmannarevisor ska granska om verksamheten inom den ekonomiska föreningen sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och lagen om ekonomiska föreningar.

Föreningsstämman ska fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas arbete.

§14 Valberedning
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättandefrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Som anges under § 10 ska på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även ordförande samt vice ordförande i valberedningen.

Styrelsen ska inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen samt förslag till ordförande samt vice ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretagsorgan.

Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan även annan person i särskilda fall väljas till ledamot.

Valberedningen har följande uppgifter:

 • att bereda förslag till styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande samt ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma
 • att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar
 • att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer
 • att bereda sådana övriga frågor som föreningsstämman beslutat

Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete.

För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i föreningens företag ska det finnas en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen.

§15 Grunder för beräkning av förräntning av insatskapital och återbäring

Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital. 

Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen hel- eller delägt företag. I medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande affärsvolym som är hänförlig till bolag, stiftelse och kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat borgen.

Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur medlemmarna under räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta, ersättning eller annan sådan grund.

Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av överskott genom ränta på insatskapital eller återbäring baserat på affärsvolym genom det beslut som fattas av den ordinarie föreningsstämman året efter inträdesåret.

§16 Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig likvidation.

Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder täckts, ska behållningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även insatsemissioner ska beaktas.

§17 Tvister
Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem uppkomna tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Detsamma gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller frågor som hänger samman med medlemskapet.

§18 Årsredovisning och fördelning av överskott

Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Fördelning av överskott 
Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, disponeras av föreningsstämman enligt följande.

 1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7.

Vad som därefter återstår ska

 1. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 15, och/eller
 2. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad på respektive medlems affärsvolym enligt § 15, och/eller
 3. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 5.8.

Överskott som inte av föreningsstämman fördelats enligt punkterna 1till 4 ska balanseras i ny räkning.

§19 Motioner
Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid ordinarie föreningsstämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari samma år som föreningsstämman hålls.

Styrelsen ska lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman.

§20 Stadgeändring
Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föreskriver.

§21 Övergångsbestämmelse

§§ 5.2, 5.3 och 5.6 träder i kraft 2021-01-01. Fram till 2020-12-31 gäller §§ 5.2, 5.3 och 5.6 i sin utformning enligt stämmobeslut 2017-04-20.