Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar kommunal stiftelse

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om rätten att underteckna

Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom, i enlighet med stiftelseförordnandet, görs av en eller flera fysiska personer föreligger egen förvaltning. Görs sådant åtagande av en juridisk person, föreligger anknuten förvaltning, 2 kap. 2 § stiftelselagen.

De fysiska personer som åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom bildar styrelse för stiftelsen. Om en juridisk person åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom är den förvaltare för stiftelsen. Styrelsen eller förvaltaren svara för att stiftelseförordnandet följs.

Vid egen förvaltning företräder styrelsen stiftelsen och tecknar dess namn och firma, 2 kap. 16 § stiftelselagen. Styrelsen kan om den är registrerad i stiftelseregistret bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma.

Vid anknuten förvaltning företräder enligt 2 kap. 23 § stiftelselagen, förvaltaren stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Även förvaltaren kan om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma.

Beslutsformuleringar

Stiftelsens förvaltare

Styrelsens beslut

Styrelsen bemyndigar …….., att företräda stiftelsen och teckna stiftelsens namn och firma.

Förvaltarens beslut

Förvaltaren bemyndigar ………, att företräda stiftelsen och teckna stiftelsens namn och firma.