Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar kommunal stiftelse

Det är tillåtet att kopiera exemplen nedan.

Beslut om upplåning

Eftersom en stiftelsestyrelse till skillnad från en kommunstyrelse får besluta om upplåning, utan tidigare principiellt rambeslut, saknas anledning att särskilja på nyupplåning och omsättning av lån för styrelsen. Däremot kan det, liksom i en kommun, vara lämpligt att skilja på nyupplåning och omsättning av lån när styrelsen ger annan, exempelvis styrelsens förvaltare, rätten att göra en upplåning för stiftelsens räkning. Vidare kan det vara lämpligt att ange tiden och då erfordras, en precisering av på vilka villkor personen får ta upp lån för stiftelsens räkning. Ett särskilt beslut om upplåning torde inte erfordras då undertecknaren tillika har rätt att fatta beslut om upplåning.

Beslutsformuleringar

Den kommunala stiftelsens uppdrag till annan att låna

Tillsvidarebeslut

Styrelsen uppdrar till ……. med ……. som ersättare, att tillsvidare för ……… stiftelsens räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av …….. kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Beslut med specifika datum

Styrelsen uppdrar till …..….., att från och med den ……… till och med den ………, för stiftelsens räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt ……… kr.

Styrelsen uppdrar till ……….., att från och med den ………. till och med den ………., för stiftelsens räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.