Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Likviditetsreserv för att klara kundbehov i alla lägen

För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de finansiella marknaderna och att med god framförhållning säkerställa att upplåningsförfall kan återbetalas har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid årets slut till 47,3 (36,9) mdkr, motsvarande 13 (12) procent av utlåningsvolymen.

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk

Strikta regler och ett konservativt förhållningssätt är styrande för Kommuninvests likviditetsreserv. Enligt Bolagets instruktioner ska likviditetsreserven säkerställa att Bolagets åtaganden kan infrias med bibehållen utlåningskapacitet, se vidare sidan 34. Likviditetsreservens storlek anpassas efter bland annat upplåningsförfall och omvärldsfaktorer. Per 2018-12-31 uppgick likviditetsreserven till 13 (12) procent av utlåningsvolymen. Minst 90 procent av reserven ska vara belåningsbar i Riksbanken, så att Bolaget mot ställande av säkerhet kan erhålla likviditet. Likviditetsreserven ska placeras kort, och den genomsnittliga löptiden får som mest uppgå till 12 månader. Enskilda placeringar får som mest ha en löptid om 39 månader.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus

Förvaltningen under 2018 präglades av de nya strategier och instruktioner som beslutades under slutet av 2017. Detta innebär i korthet en volymmässigt minskad likviditetsreserv, men med högre kreditkvalitet och omsättningsbarhet än tidigare. Säkerställda obligationer är enbart godkända som säkerhet i samband med repotransaktioner. Direkta placeringar görs främst i värdepapper utgivna av nationella regeringar eller centralbanker, subventionerade långivare1 samt multilaterala utvecklingsbanker.

Vid utgången av 2018 var 86 (88) procent av reserven placerad i värdepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. 76 (58) procent utgjordes av placeringar i värdepapper utgivna av emittenter i Sverige. Se not 3 för ytterligare information om Bolagets kreditriskexponering.

1) Subventionerade långivare avser värdepappersemittenter där exponeringen behandlas mot den nationella regeringen enligt CRR-regelverket. Detta inkluderar bland annat Bolagets nordiska grannorganisationer.

 

Placeringsregler för likviditetsreserven

  • Minst 90 procent av placeringarna ska göras i tillgångar som är belåningsbara hos Sveriges Riksbank.
  • Likviditetsreserven får ha en maximal genomsnittlig löptid om 12 månader
  • Maximal löptid på enskilda placeringar är 39 månader.

För mer information, se avsnitt Risk- och kapitalhantering sidorna 33–37 i PDF:en eller på webbplatsen.

Likviditets­reserv fördelad på land

2018 (2017)

Likviditetsreserven fördelad på ratingkategori

2018 (2017)

Likviditetsreserven fördelad på emittentkategori

2018 (2017)