Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delårsöversikt 2021

Kommuninvest i Sverige AB

Hållbarhetsrapport

Kommuninvests uppdrag är att finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet omfattar såväl miljö- och klimatmässiga som sociala och ekonomiska dimensioner.


Under perioden har Kommuninvest:

 1. Infört nya gröna finansieringskrav med fokus på klimatpåverkan i byggprocessen, initierat nytt projekt för renoveringar
  Kommuninvest, IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta samverkar inom ramen för initiativet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Mot bakgrund av den upphandlingsvägledning som presenterades 2020 introducerade Kommuninvest i januari skärpta krav för beviljande av Gröna lån för Gröna byggnader.
 2. Tilldelats Miljömålspriset 2021
  Miljömålspriset delas varje år ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå de svenska miljömålen.
 3. Uppdaterat ramverk för gröna obligationer, initierat taxonomianpassning
  I juni publicerade Kommuninvest ett uppdaterat Ramverk för Gröna Obligationer, bl a med ny referens till Boverkets reviderade byggregler, BBR 29.
 4. Lanserat Lån för Social Hållbarhet
  Den nya låneprodukten delar väsentliga grunddrag med Gröna lån, men tillför en del nytt för att meningsfullt kunna bidra i kommunernas och regionernas arbete för ett gott liv för så många medborgare som möjligt.  

Flerårsöversikt Kommuninvest i Sverige AB

2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 2018-12-31
Balansomslutning, mnkr 549 726,5 537 446,3 469 297,4 471 320,7 417 202,1
Utlåning (redovisat värde), mnkr 454 357,7 441 481,9 388 448,6 408 218,1 355 710,0
Periodens resultat, mnkr 97,2 –159,6 282,5 307,9 586,1
Medlemmar, totalt 293 291 289 290 288
varav kommuner 279 278 277 278 277
varav regioner 14 13 12 12 11
Kärnprimärkapitalrelation1, % 303,9 153,4 156,3 126,8 188,4
Primärkapitalrelation2, % 303,9 153,4 156,3 126,8 188,4
Total kapitalrelation3, % 303,9 153,4 156,3 126,8 188,4
Bruttosoliditetsgrad, % 9,27 7,84 10,60 12,29 11,30
1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp.

Utlåning och upplåning

Utlåningsportföljen per låntagarkategori

30 juni 2021 (31 dec 2020)

*) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till kommunala bolag via kommunala internbanker.

Nyupplåning per program**

1 jan–30 jun 2021 (1 jan–30 jun 2020)

**) Exkl. certifikatupplåning

Antal medlemmar och utlåningsvolym

1990–2021*

*) 30 juni