Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny obligation med förfall 2018 skapar komplett avkastningskurva i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram.

Obligationen, benämnd K1806, blir en kort 4-årig obligation med förfall 2018-06-20. De slutliga villkoren fastställs inom kort.- K1806 kommer att utgöra en viktig finansieringskälla för

– Kommuninvests 3-åriga utlåning och gör att vi får en komplett kurva med en obligation per år mellan 2015 och 2020, säger Anders Gånge, upplåningschef.

Det svenska obligationsprogrammet lanserades 2010 med avsikt att bli Kommuninvests största upplåningsprogram. Målet är att den utestående volymen i programmet år 2015 uppgår till 110-140 miljarder kronor, vid slutet av september var drygt 82 mdkr utestående. Emissionstakten styrs av marknadens efterfrågan och marknadsvård är prioriterat.

Med lanseringen av K1806 får Kommuninvest sex utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2015 och 2020. Kommuninvest siktar på att K1806 ska erhålla benchmarkstatus med minst 3 mdkr utestående första handelsdagen.

Kommuninvests upplåningsstrategi ligger fast, med mål att 50 procent av den totala upplåningen sker i svenska kronor (SEK) år 2015. Målet avser samtlig upplåning i SEK, inklusive obligationer, certifikat och andra instrument.

För 2014 planerar Kommuninvest att låna upp 60-70 miljarder kronor (USD 9-10 mdr) i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år. Beloppet inkluderar upplåning i svenskt obligationsprogram. Per 30 september hade 55,9 miljarder kronor (USD 7,7 miljarder) lånats upp.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se