Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Att navigera skuldportföljen i en turbulent miljö

Den senaste tidens eskalering i Mellanöstern, ett annalkande presidentval i USA med osäker utgång samt räntebesked från flera centralbanker i närtid skapar osäkerhet på marknaden. Denna osäkerhet genererar i sin tur turbulens. För den som ska hantera en skuldportfölj inom kommunsektorn är det viktigt att ha en strategi framåt. Nabil Mouchi, finansrådgivare på Kommuninvest, konstaterar att det som regel är klokt att arbeta långsiktigt och balanserat utifrån de egna förutsättningarna.    

Det är mycket som händer i vår omvärld både real- och penningpolitiskt. Hur bör en kommun eller region tänka?

– Den politiska oron i Mellanöstern har resulterat i att rädslan på marknaden består i närtid. Samtidigt har vi en situation där flera centralbanker förväntas fatta beslut om sin respektive styrränta inom kort. I en osäker marknad är det mer intressant än någonsin att fundera över strategin i skuldportföljen. En kort eller rörlig räntebas skulle ha kunnat vara ett attraktivt alternativ i hopp om att ”tajma” marknaden i det korta perspektivet. Men kommunsektorn har en tämligen förutsägbar och längre investeringshorisont som snarare kräver långsiktig planering.

Generellt sett minskar regelbundenhet riskerna att hamna fel. En sund skuldportfölj bör präglas av en jämn förfallostruktur. Det handlar ytterst om att styra så att förhållandet mellan kostnad och risk passar den egna organisationen. Det finns goda argument för att denna avvägning bör baseras på den egna organisationens räntekänslighet snarare än det aktuella marknadsläget.

Det är svårt att ge ett generellt råd kring hur en kommun eller region ska agera. Det vi med säkerhet vet är att kapitalmarknaden är en högst effektiv marknad. Det innebär att alla förväntade händelser, såsom rådande oroligheter, redan är inprisade i prissättningen.

Vi på Kommuninvest spekulerar inte i marknadsrörelser, utan vår rådgivning är evidensbaserad. Det innebär att den utgår från vetenskaplig teori om kapitalmarknader och från de lokala förutsättningarna. Vi förespråkar att man utvärderar sin portföljstrategi utifrån de egna verksamhetsbehoven och ekonomiska kapacitet för att skapa en balanserad portföljstruktur med god riskspridning.

Den enda anledningen till att agera på tillfällig information eller händelser på marknaden är om man genom att spekulera tror sig veta mer om framtiden än marknaden och därigenom tillskansa sig fördelar. Det är ofta riskfyllt. I annat fall ska man anamma en långsiktig strategi, eftersom alla nya förväntade händelser redan är inprisade och att marknadens prissättning därmed alltid är korrekt.

Hur kan en kommun eller region bygga en sund skuldportfölj genom en långsiktig strategi?

– Det är viktigt att utgå från de egna förutsättningarna. God ekonomistyrning handlar om att anpassa de finansiella målen till de lokala förutsättningarna. På samma vis bör även riktlinjerna för skuldförvaltning göra det. Den röda tråden i skuldförvaltning är att väga kostnad mot risk på ett systematiskt oh välgrundat sätt. Genom att göra en bedömning av sin räntekänslighet kan en organisation identifiera vilken kapacitet man har att undvika slag i resultatet som man inte kan bära.

När en kommun eller region sätter upp en strategi för sin skuldförvaltning bör den centrala frågan vara hur stor resultatpåverkan organisationen skulle tåla med anledning av en förändring i räntan på låneskulden. I Kommuninvests digitala skuldverktyg, KI Finans, kan man på ett enkelt sätt sätta upp olika scenarion och simulera olika lånebehov. Det är ett bra underlag att ta med sig i budgetarbetet framåt för att kunna fatta initierade beslut utifrån de egna förutsättningarna.

Hur arbetar ni för att underlätta för kommuner och regioner i dessa frågor?

– Vi arbetar ständigt med att både informera och rådge våra kunder och medlemmar, dels genom särskilda rådgivningsinsatser, dels genom lättillgängliga verktyg.

I vår Handbok i skuldförvaltning för kommunsektorn redogör vi för vilka bedömningar en kommun eller region behöver göra för att driva en balanserad skuldportfölj med hänsyn till kostnad och risk.

Ett annat erbjudande vi har är vårt material kring Finanspolicy. I ett förändrat och osäkert marknadsläge är det många som gör en extra översyn av sin skuldportfölj. Därför är det särskilt viktigt att säkerställa att den egna finanspolicyn möter de förutsättningar och behov som uppstår.

En finanspolicy är oftast långsiktigt utformad. Det kan således vara klokt att försöka finna vägledning i den och därmed känna sig trygg i att man följer en policy som skapar mervärde på lång sikt.

Materialet kring finanspolicy består av två delar. Den första delen är en mall som ska kunna användas i framtagandet av den egna finanspolicyn. Mallen är utformad för att passa de flesta kommunkoncerner. Den andra delen i materialet fungerar som en mer detaljerad guide för den som jobbar med mallen. Där förs också mer utförliga resonemang kring viktiga aspekter, frågeställningar och överväganden.

Viktiga nycklar till framgång är att ha ett långsiktigt perspektiv, att göra en uppdaterad grundanalys samt att skapa tydliga riktlinjer för arbetet med skuldportföljen.

Dela