Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nominera ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 11 april 2019. Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Tillsättning av styrelse med mera regleras i föreningens stadgar samt i arbetsordningen för valberedningen i föreningen.

Föreningsstyrelsen

Valberedning

 

 

 

Arbetsordningen för valberedningen

Av arbetsordningen för valberedningen framgår bland annat att valberedningen i sitt arbete ska:

  • Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas.
  • Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och landsting/regioner återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek.
  • Tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning.

 

En aktiv styrelse där närvaro värderas högt

Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting/region som vid tidpunkten för den ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen.

Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv föreningsstyrelse där ledamöternas närvaro värderas högt och där suppleanternas regelmässigt deltar vid sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra eller inte. Styrelsen sammanträder cirka 5-6 gånger per år och de flesta sammanträdena äger rum i Stockholm.

 

Till nomineringen bifogas följande uppgifter:

  • Den nominerades namn och personnummer
  • Hemadress och telefonnummer
  • Partitillhörighet
  • Förtroendeuppdrag i kommunen
  • Övriga uppdrag
  • Andra betydelsefulla meriter och erfarenheter (exempelvis speciell utbildning och uppdrag eller anställningar hos andra än kommunen)

Ange också kontaktuppgifter (e-postadress eller telefon) till någon hos medlemmen som kan lämna ytterligare information om den nominerade.

 

Nominerade ledamöter lämplighetsprövas

Kommuninvest ekonomisk förening är ensam ägare till kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. När man har ett kvalificerat innehav i ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av de ledamöter och suppleanter som valts till ägarföretagets styrelse. Det sker bland annat mot uppgifter som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Krono-fogdemyndigheten och Skatteverket. Förfarandet beskrivs på Finansinspektionens inspektionens hemsida: www.fi.se

Det är viktigt att de personer som nomineras känner till att en sådan ägarlednings-prövning kommer att ske och att de accepterar att genomgå en sådan bedömning.

 

Nominera senast 11 januari 2019

Nomineringar adresseras enligt nedan och skall vara valberedningen tillhanda senast fredagen den 11 januari 2019.

Kommuninvest ekonomisk förening
Valberedningen
Box 124
701 42 Örebro
Valberedningen@kommuninvest.se

 

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta valberedningens sekreterare Ulf Bengtsson mobiltel: 070-340 39 83 alternativt e-post: ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller någon av ledamöterna i valberedningen.

Kommuninvest Valberedning

Anders Ceder, (S), ordförande Lindersbergs kommun 070-511 52 32
Arne Lernhag, (M), vice ordförande Öckerö kommun 070-620 60 23
Ambjörn Hardenstedt, (S) Svedala kommun 070-947 81 25
Kenneth Carlsson, (L) Färgelanda kommun 0730-77 77 79
Elisabet Lassen, (S) Sollefteå kommun 070-320 22 17
Martina Mossberg, (M) Haninge kommun 073-941 30 41
Kerstin Sjöström, (C) Nordmalings kommun 070-643 67 13