Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Efterlyses: En vassare effektiviseringsagenda för kommunsektorn

Expertgruppen Välfärdsekonomerna publicerar idag sin fjärde rapport med rekommendationer till regeringen och kommunsektorn: ”Handbok i effektivisering – fem goda råd”.

På kort sikt har kommuner och regioner gott om pengar. Men på längre sikt står kommunsektorn inför stora ekonomiska utmaningar. För att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi kommer det krävas ett flertal åtgärder. Där kommer effektiviseringar att behöva bli en tung komponent.

Därför behöver det, menar expertgruppen, talas klarspråk om en skarpare, mer systematisk och mer handfast effektiviseringsagenda för kommunsektorn. I rapporten identifieras fem huvudpunkter i en sådan agenda:

  1. Ta jämförelser på allvar: utnyttja dem till att lära och förbättra

Jämförelser och benchmarking av effektivitet har, av olika anledningar, inte använts fullt ut för att driva effektiviseringar inom kommunsektorn. De senaste åren har metod och data för att kunna göra vassa jämförelser förstärkts på flera fronter. RKA, ESO och Svenskt Näringsliv har kommit med viktiga rapporter. Materialet i jämförelsesystemet Kolada har byggts ut.  Dessa nya möjligheter måste tas tillvara. Med hjälp av väl utförda jämförelser finns det en potential att göra betydande effektiviseringar i de flesta kommuner och regioner.

  1. Ta den nya tekniken på allvar: använd den proaktivt och fullt ut

Relativa jämförelser återspeglar dock inte den fulla effektiviseringspotentialen. Det räcker inte med att mindre effektiva kommuner/regioner lyfter sig till samma nivå som effektiva kommuner/regioner. Hela kommunsektorn behöver lyfta sig till en högre nivå. Här finns det en stor potential i ny teknik. Takten i digitaliseringen av välfärden måste öka. För att det ska kunna ske är det nödvändigt att staten tar ett aktivt ansvar för en samlad digital infrastruktur samt att man i många verksamheter går från projekt och piloter till permanent implementering med reell effekthemtagning.

  1. Agera tidigt – låt inte problem växa

En faktor som ofta får för lite uppmärksamhet när det gäller att driva effektiviseringar är förmågan att tidigt identifiera och åtgärda problem. Att snabbt vidta förebyggande åtgärder, innan problemet i fråga vuxit sig större, blir ofta en plusaffär för alla involverade. Tydliga exempel på detta finns bl a inom skolan och vården. Många kommuner och regioner är för närvarande i en situation där de har gott om ekonomiskt utrymme på kort sikt men p g a demografin ett mycket snävt scenario framför sig på längre sikt. I det läget skulle förebyggande extrasatsningar kunna vara särskilt motiverade.

  1. Styr med sikte på helhet, långsiktighet och förtroende

Styrningsfrågorna är en given del av varje effektiviseringsagenda. Det finns en bred samsyn om att faktorer som ledning, styrning och kultur förklarar delar av variationen i effektivitet inom kommunsektorn. Effektiva kommuner och regioner tycks, i kontrast till de mindre effektiva, utmärkas av sådant som en distinkt målstruktur, enkelhet, långsiktighet, en klar roll- och ansvarsfördelning, en lyhörd ekonomistyrning och aktivt HR-arbete.  Det är även viktigt att se att staten – genom minskat detaljfokus och mer av långsiktiga besked – kan bidra till att förbättra styrningen i kommunsektorn.

  1. Samverka där det leder till effektivare utfall

Sverige har en decentraliserad välfärdsmodell. Det finns 20 regioner och 290 kommuner, med en mix av offentliga och privata utförare. För att modellen ska fungera krävs ett rimligt mått av samverkan. Det finns en stor potential i att göra kommunal/regional verksamhet mer effektiv via samverkan över kommun/region-gränserna. Men detta är inte lösningen på alla utmaningar. Samverkan som skapas eller drivs på fel sätt kan i värsta fall leda till försämrad effektivitet. Därför gäller det för kommuner och regioner att vara noggranna när man utvecklar den mix av samverkan som man vill prioritera.

 

Ladda ner rapporten här

 

 

 

Välfärdsekonomernas arbete finns samlat här.

 

För mer information, och kontakt med medlemmarna, vänligen vänd dig till gruppens sekretariat:

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
tel: 073-078 06 35
e-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se