Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest uppdaterar sitt gröna ramverk

Kommuninvest har uppdaterat sitt Ramverk för Gröna Obligationer. Den förra uppdateringen skedde i januari 2018.

De viktigaste ändringarna i den uppdaterade versionen gäller kategorin Gröna byggnader. Det görs en ny referens till Boverkets reviderade byggregler, BBR 29, som infördes i juni 2020. De klimatkrav på byggprocessen som Kommuninvest introducerade vid årsskiftet för nybyggnationsprojekt har nu även lagts till.

I den uppdaterade ramverksversionen finns också ett antal förtydliganden avseende projektkategorierna Förnybar energi (underkategori Vattenkraft) samt Energieffektivisering inom energisystem.

Det har därtill gjorts några justeringar för att återspegla och komplettera hur Kommuninvest arbetar med grön effektrapportering.

I ett andrahandsutlåtande rankar CICERO det uppdaterade ramverket som helhet som ”Medium Green” och dess styrprocesser som ”Excellent”.

En mer genomgripande uppdatering av ramverket har redan initierats och planeras pågå under hösten. Avsikten är att ramverket, med hänsyn tagen till vad som är möjligt och rimligt, ska anpassas till den nya EU-taxonomin. Ett ingångsvärde i arbetet är att säkra att en taxonomianpassning inte blir kontraproduktiv, så att den motverkar syftet med det gröna finansieringsprogrammet.

– Det är nu mycket som sker på det regulatoriska området och som successivt kan behöva reflekteras i ramverket. En taxonomianpassning kräver omfattande analys och dialog. För tillfället är det inte klart vilka förändringar det kommer att bli frågan om, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Nedan bifogas den uppdaterade versionen av Ramverk för Gröna Obligationer samt andrahandsutlåtandet från CICERO.

Uppdaterat Ramverk för Gröna ObligationerAndrahandsutlåtande från CICERO

 

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se