Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2015: Kapitaluppbyggnad inför bruttosoliditetskrav fortsätter

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer, levererade ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar bokslutskommunikén för 2015. Rörelseresultatet uppgick till 656 (729) miljoner kronor och den rapporterade bruttosoliditetsgraden var 0,87 (0,75) procent. Den 31 december 2015 var utlåningen 254 (223) miljarder kronor.


2015 i sammanfattning

  • Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Kommuninvests utlåning ökade till 254 421,7 (222 803,7) mnkr.
  • Kommuninvest förstärkte sin ställning som största långivare till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en bedömd marknadsandel om 47 (44) procent av kommunsektorns totala upplåning.
  • Under året ökade det egna kapitalet med 1 968,9 mnkr till 4 344,3 (2 375,4) mnkr. Ökningen var huvudsakligen en effekt av att särskilda medlemsinsatser från medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening tillförts Kommuninvest i Sverige AB som nytt aktiekapital. Kapitaluppbyggnaden föranleds av kommande bruttosoliditetskrav.
  • Rörelseresultatet uppgick till 655,5 (729,4) mnkr.
  • Balansomslutningen var 340 626,3 (312 052,1) mnkr och räntenettot 798,5 (915,2) mnkr.
  • Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 44,6 (34,6) procent, primärkapitalrelationen till 44,6 (34,6) procent och den totala kapitalrelationen till 59,8 (49,3) procent.
  • Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 0,87 (0,75) procent. Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 1,16 (1,09) procent[1].
  • Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 280 (280) medlemmar, varav 272 (272) kommuner och 8 (8) landsting. I februari 2016 tillkom Region Jämtland Härjedalen som ny medlem.

 

Kommentar från VD Tomas Werngren

Kommuninvests ägare har genom 2015 års kapitalåtgärder visat att de vill stödja Kommuninvest med det kapital som behövs för att samarbetet ska kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med effektiv och trygg investeringsfinansiering.

– Att kunna möta dagens och morgondagens investeringsbehov på ett långsiktigt hållbart sätt kommer att vara centralt för den framtida utvecklingen av kommunsektorn.

 

[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt är att i god tid före utgången av 2017 ha ersatt det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital.


 

   Ladda ner den fullständiga Kommuninvest Bokslutskommuniké 2015

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2016 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 december 2014). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2014.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef, CFO, Johanna Larsson, tel. 070-516 78 33

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se