Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna kommunala investeringsprojekt bidrar till 668 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Idag publicerar Kommuninvest den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report. Enligt årets sammanfattande rapport så fortsätter antalet miljö- och klimatinriktade investeringar som finansieras med Gröna lån från Kommuninvest att öka. 606 kommunala investeringsprojekt bidrar till totalt cirka 668 000 ton i minskade CO2-utsläpp årligen.

Andelen Gröna lån i förhållande till Kommuninvests totala utlåning ökade till 15 (13,5) procent, och andelen gröna obligationer i förhållande till Kommuninvests totala upplåning ökade till 14 (11,6) procent. Antalet totala investeringsprojekt som är finansierade med Gröna lån från Kommuninvest är nu uppe i 606 projekt, vilket är en ökning med 59 projekt sedan föregående år.*

Trots ökningen i antal projekt minskade dock de redovisade CO2-utsläppsbesparingarna med 34 000 ton. Huvudorsaken var att emissionsfaktorn för el, beräkningsfaktorn som speglar hur stor CO2-besparing som ytterligare en kWh i minskad elanvändning eller ökad elproduktionskapacitet ger, anpassades till en uppdatering av branschvägledningen Nordic Position Paper. Av det skälet har Kommuninvest i sin rapport justerat emissionsfaktorn för el från 315 gram CO2 per kWh till 191 gram CO2 per kWh.

– Det är glädjande att konstatera att kommuner och regioner fortsätter ta ett stort ansvar för att driva den gröna omställningen och att våra kunder fortsätter att välja grön finansiering till sina investeringar. Våra nuvarande 606 projekt som är finansierade med Gröna lån bidrar dessutom till cirka 668 000 ton i minskade CO2-utsläpp årligen. Det synliggör det ambitiösa miljö- och klimatarbete som just nu pågår runt om i Sverige, säger Katarina Ljungqvist, vd på Kommuninvest.

Effektrapporteringen följer de riktlinjer som etablerats inom det nordiska samarbete som Kommuninvest initierat, Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting. Samtliga projekt redovisas i en Excel-fil som bifogas rapporten.

Kort sammanfattning av rapporten för 2023

Data för helåret 2023, med data för 2022 inom parentes.

  • Den förväntade årliga utsläppsminskningen beräknas till 668 485 (702 221) ton CO2, varav 612 497 (674 987) ton CO2 anses vara undvikta utsläpp och 55 988 (27 234) ton CO2 anses vara reducerade utsläpp. Undvikta utsläpp avser ett alternativt referensscenario. Reducerade utsläpp avser en direkt eller absolut minskning i löpande drift.
  • De största bidragen till utsläppsminskningen kommer från projekt inom förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter.
  • Det fanns 606 (541) godkända gröna investeringsprojekt, 77,1 (65,3) miljarder kronor i utbetalda Gröna lån samt 108,8 (98,6) miljarder kronor i beviljade Gröna lån. Låneprogrammet växte återigen snabbare än Kommuninvests traditionella utlåning.
  • Andelen Gröna lån i den totala låneportföljen var 15,1 (13,5) procent. Andelen gröna obligationer i den totala upplåningen var 14,0 (11,6) procent.
  • Elva gröna obligationer var utestående, i EUR, SEK och USD, med ett totalt värde på 77,1 (63,3) miljarder kronorDen totala årliga förnybara energiproduktionen från finansierade projekt uppskattas till 3,3 (2,5) TWh. Energibesparingar från energieffektiviseringsprojekt uppgår till 111,7 (26,0) GWh och från gröna byggnader till 63,3 (55,7) GWh.

*Antalet finansierade projekt samt beviljad och utbetald lånevolym skiljer sig i effektrapporten från uppgifterna i årsredovisningen. Skälet är att Kommuninvest som en del av effektrapporteringen rörande de finansierade projekten kan uppmärksamma sådana som inte längre uppfyller sina hållbarhetskriterier alternativt inte har inkommit med återrapportering till Kommuninvest. Sådana projekt exkluderas från effektrapporteringen, och rättelse begärs. I årsredovisningen för 2023 angavs antalet finansierade projekt till 645, beviljad volym Gröna lån till 111,8 mdkr samt utbetald volym Gröna lån till 79,4 mdkr.

Katarina Ljungqvist

 

Rapporten och bilaga

Green Bonds Impact Report, 2023

Green Bonds Project by project reporting 2023 (Excel)

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung, utlånings- och rådgivningschef tel: 073-068 45 45
e-post: david.ljung@kommuninvest.se

Victoria Preger, kommunikationschef, tel: +46 (0) 702 66 87 26

e-post: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela