Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2016: Kommunernas investeringar driver efterfrågan på krediter

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB fortsatte öka sina utlåningsvolymer under första halvåret. Kommuninvest har även stärkt det egna kapitalet, visar delårsrapporten för de första sex månaderna. Rörelseresultatet uppgick till 14,0 (68,9) miljoner kronor. Den 30 juni 2016 var utlåningen 269 (254) miljarder kronor.

1 januari – 30 juni 2016 i sammanfattning

  • Stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar påverkar investerings- och upplåningsbehov inom kommunsektorn. Kommuninvests utlåning ökade till 268 882,8 (254 421,7) mnkr.
  • Kommuninvest är största långivare till Sveriges kommuner och landsting/regioner, och ställningen har stärkts något under perioden. Kommuninvests andel av kommunsektorns totala upplåning uppskattas till 47 (46) procent vid utgången av perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,0 (68,9) mnkr. Modellen för kapitaluppbyggnad innebär att särskilda medlemsinsatser i högre utsträckning har kommit att ersätta kapitaluppbyggnad via resultatet.
  • Aktiekapitalet har under perioden ökat med 1 490,7 mnkr genom nyemission, jämfört med 1 880,0 mnkr under år 2015. Detta återspeglar ägarnas ambitioner om att möta kommande kapitalkravsregler om bruttosoliditet år 2018.
  • Balansomslutningen var 367 146,6 (340 626,3) mnkr och räntenettot 372,7 (370,6) mnkr.
  • Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 75,9 (44,6) procent, primärkapitalrelationen till 75,9 (44,6) procent och den totala kapitalrelationen till 89,2 (59,8) procent. Det egna kapitalet ökade till 5 879,5 (4 344,3) mnkr.
  • Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,56 (0,87) Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 1,84 (1,16) procent[1].
  • Kommuninvest ekonomisk förening fick under perioden två nya medlemmar och hade per 30 juni 2016 282 (280) medlemmar, varav 273 (272) kommuner och 9 (8) landsting.

Kommentar från VD Tomas Werngren

– Utlåningsökningen och kapitalförstärkningen visar att medlemmarna värdesätter Kommuninvestsamarbetet och vill att det ska kunna fortsätta, så att svensk kommunsektor kan förses med effektiv och trygg investeringsfinansiering. Det är mycket värdefullt.

Ladda ner rapporten

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående period (1 januari–30 juni 2015). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2015.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 273 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef, CFO, Johanna Larsson, tel. 070-516 78 33

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt är att i god tid före utgången av 2017 ha ersatt det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital.