Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

REMISSYTTRANDE: En ändamålsenlig kommunal redovisning

Kommuninvest ekonomisk förening, vars medlemmar består av 284 kommuner och landsting har valt att lämna synpunkter på kommitténs betänkande om En ändamålsenlig kommunal redovisning.

Sammanfattning

Kommuninvest ekonomisk förening (Kommuninvest) anser det positivt att utformningen av den kommunala redovisningen setts över. De senaste årens förändringar i kommunsverige har inneburit ett ökat behov av en förändrad lagstiftning. Sådana exempel är det faktum att alltfler kommuner väljer att bedriva sin verksamhet i bolagsform och pensionsförpliktelsernas ökade finansiella betydelse för sektorn.
Utredningen föreslår att den äldre kommunala pensionsförpliktelsen som i dagsläget redovisas enligt blandmodellen, ska lyftas in i balansräkningen. Kommuninvest anser att detta ger en mer rättvisande bild utifrån ett redovisningsperspektiv. Däremot medför den förändrade redovisningen utmaningar, framförallt ser vi ett ökat behov av att de finansiella målen behöver ses över, om detta inte görs kan den nya redovisningen leda till osäkerhet och en ökad skuldsättning.

Kommuninvest anser att kommunsektorn bör analyseras utifrån ett koncernperspektiv. Det är därför positivt att den sammanställda redovisningen i högre utsträckning regleras och definieras i lag. Vi anser att begreppet kommunkoncern även i framtiden ska användas för att beskriva kommunens samlade verksamhet.

Utredningen föreslår att vissa typer av finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde. Kommuninvest bedömer att detta kan komma att leda till en större variation i det redovisade resultatet och den ökade variationen kan komma att innebär en ökad osäkerhet och försvårar analysen av det ekonomiska utfallet.

Med tanke på de kommunala bolagens ökade betydelse anser Föreningen att det bör ställas krav på uppföljning av de kommunala bolagens utfall i den obligatoriska delårsrapporten.

 

Allmänna synpunkter

Vi anser att det är positivt att översynen av den kommunala redovisningen kommit till stånd. Kommunsektorn verkar i en föränderlig värld och några av de trender som råder är att mer verksamhet bedrivs i bolagsform, verksamhet som utförs av privata utförare samt balansräkningar som växer till följd av omfattande investeringsbehov m.m. Därför ser vi att det finns behov av en mer aktuell kommunal redovisningslag.

Kommunsektorn är den största välfärdsproducenten i Sverige, därför är det av största betydelse att redovisningen ger en så rättvisande bild som möjligt. Kommunsektorns framtida investeringsbehov måste finansieras med en stor andel lånat kapital. På de finansiella marknaderna är det av största vikt att de svenska kommunernas finansiella styrka tydliggörs i redovisningen och uppfattas som rättvisande och transparent.

Det är viktigt att redovisningen på ett riktigt sätt fångar upp den kommunala särarten och kan förhålla sig till de förändringar som sker. Allt detta för att kommunsektorn och dess intressenter ges ett rättvisande underlag som bygger på transparens och tydlighet. Kommuninvest anser att utredningens förslag i allt väsentligt leder till detta, men vill dock lyfta fram ett antal områden som vi tror leder till en mer rättvisande redovisning och i sin tur leder till ett förbättrat analysunderlag.

 

Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser

Utredningen föreslår att de äldre pensionsförpliktelserna som i dagsläget redovisas enligt blandmodellen, ska lyftas in i balansräkningen i enlighet med den så kallade fullfonderingsprincipen. Kommuninvest anser att det utifrån ett strikt redovisningsperspektiv ger en mer rättvisande bild.
Detta kommer att få styrningskonsekvenser, därför vill vi betona behovet av en fördjupas analys över fullfonderingens konsekvenser. Analysen behöver ske utifrån ett samlat perspektiv där påverkan på såväl kassaflödet, resultat- och balansräkningen ses över samt hur dessa förhåller sig till varandra.
Med nuvarande styrning ser vi en risk i att fullfonderingens konsekvenser påverkar kommunernas självfinansieringsgrad, vilket kan leda till ökad upplåning.
Vi ser därför att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör ta en aktiv roll för att utveckla den kommunala ekonomistyrningen utifrån den förändrade redovisningen.

 

Värdering

I utredningen föreslås en förändring i lagstiftningen gällande värderingen av vissa finansiella tillgångar, utgångspunkten i nuvarande lagstiftning är att finansiella tillgångar ska värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

 

Svenska kommuner och landsting i samverkan

Här föreslås utredningen en förändring där finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. Kommuninvest anser att nuvarande lagstiftning är tillräcklig och att ingen förändring behövs. Vi tror att värdering till verkligt värde kommer att innebära större variation i värdet på tillgångarna.
Eftersom avkastning från finansiella tillgångar inte torde ha att göra med kommunernas grundläggande verksamhet så blir informationsvärdet begränsat och en ökad variation kan dessutom leda till en ökad analysosäkerhet.
Kommuninvest ser även att verkligt värde innebär en ökad komplexitet i redovisningen som kan komma att leda till en ökad osäkerhet alternativt ökade kostnader.

 

Sammanställd redovisning

Kommuninvests analysmodell bygger på ett kommunkoncernperspektiv, därför anser vi att det är mycket positivt att en stor del av utredningen berört den sammanställda redovisningen.
Utredningen föreslår att begreppet ”Kommunalgrupp” införs i den kommunala redovisningen. Vi anser att införandet av ett nytt begrepp bidrar till en otydlighet och det vore önskvärt om den kommunala redovisningen fortsätter använda kommunkoncern som begrepp. Kommunkoncern är ett vedertaget begrepp och eftersom koncern alltid använda tillsammans med kommun så bör risken för förväxling med den privata sektorns koncerndefinition vara relativt sett liten.

 

Delårsrapport

I förslaget anges inget krav på att det upprättas en sammanställd redovisning i samband med den obligatoriska delårsrapporten. Kommuninvest instämmer i det begränsade mervärde som detta ger i relation till uppkommen arbetsinsats.
Lagstiftningen anger dock att den samlade verksamheten ska beaktas vid bedömning av god ekonomisk hushållning. Det bör därför ställas någon form av uppföljningskrav på de kommunala bolagen. Vårt förslag är därför att det sker en övergripande uppföljning av de kommunala bolagens finansiella utfall i den obligatoriska delårsrapporten t.ex. genom utvärdering av utfallet i relation till vad som anges ägardirektiv.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Göran Färm, Styrelsens ordförande

Tomas Werngren, Verkställande direktör