Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger ut ny obligation i SEK-programmet

Kommuninvest har emitterat en ny obligation, benämnd K2311, i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen mötte god efterfrågan och erhöll direkt benchmarkstatus med en emitterad volym om drygt 3 miljarder kronor.

Med K2311, som förfaller den 13 november 2023, har Kommuninvest nio utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2018 och 2024. Totalt utestående volym i programmet uppgår till över 170 miljarder kronor och en balanserad fortsatt god tillväxt förväntas.

God efterfrågan gjorde att emissionen övertecknades, och priset sattes till True ASW + 9 räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest är nöjd med resultatet men pekar också på att Kommuninvests obligationer prissätts annorlunda i förhållande till svenska staten, beroende på om upplåning görs i svenska kronor eller i US dollar.

– Med en spread mot svenska statsobligationer om cirka 60 punkter så är den goda efterfrågan inte förvånande. Internationellt sett är det en relativt stor spread givet samma kreditrisk. Motsvarande emission i dollar hade inneburit en betydligt lägre spread mot svenska staten.

Christian Ragnartz ser goda förutsättningar för en lägre upplåningskostnad för Kommuninvest i Sverige framöver. Att bli ett ännu tydligare komplement till placeringar i svenska statsobligationer är ett högt prioriterat mål. Att Kommuninvests obligationer från och med 12 mars inkluderas i det bredaste obligationsindexet, Nasdaqs OMRXALL, är en milstolpe och ett viktigt delmål.

Kommuninvests ambition är att likt Riksgäldskontoret vara transparent och förutsägbar i upplåningen. Vidare arbetar Kommuninvest aktivt med att inkludera fler återförsäljare och nå ut till en ännu bredare investerarbas.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att mer än hälften av den totala upplåningen kan ske i svenska kronor. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med mer än 300 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram


För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 010-470 87 06,
e-post: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-post: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt.
070-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se