Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Kommuninvest uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning, över 1 års löptid, till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Det uppreviderade upplåningsbehovet är en följd av större efterfrågan på nya lån från Kommuninvests medlemmar och kunder. Förutom generellt god efterfrågan så har efterfrågan på längre löptider ökat. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 87 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner.


Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning,
tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, biträdande Chef för Skuldförvaltning,
tel: 010-470 88 83, email: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer,
tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se