Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Gröna lån, dvs. finansiering för investeringar som tar sikte på att minska klimatförändringar och främja en hållbar miljö, växer snabbt. För oss, som lanserade Gröna lån 2015 och hittills har beviljat 58 miljarder kronor för 312 gröna projekt, uppgår tillväxten till närmare 50 procent i årstakt.

Det fortsatt stora intresset för grön finansiering har gjort att vi enbart under de tre första kvartalen 2019 har beviljat 18 miljarder kronor i nya Gröna lån, en ökning med 46 procent jämfört med årsskiftet.

– Intresset för Gröna lån växer hos både små och stora kommuner och regioner, och vi ser flera tecken på att det blir alltmer integrerat i den ordinarie verksamheten, säger Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh. Grön och hållbar finansiering börjar exempelvis komma in som ett krav i finanspolicyer och andra interna styrdokument.

Under vårt gröna finansieringsramverk lånefinansierar vi svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Det genomsnittliga Gröna lånet finansierar en grön byggnad och uppgår till 184 mnkr.

Totalt har 132 kommuner och regioner hittills beviljats finansiering med Gröna lån. Det minsta, om 250 tkr, avser ett energieffektiviseringsprojekt i Kalmar kommun och det största, om 3 061 mnkr, avser Region Sörmlands investeringar i sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Andelen Gröna lån i förhållande till vår totala utlåning uppgår för närvarande till drygt 9 procent, att jämföra med 7,4 procent vid årsskiftet.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar vi gröna obligationer. Vi har hittills emitterat åtta gröna obligationer och totalt motsvarande 27 miljarder kronor, vilket gör oss till Sveriges största emittent av gröna obligationer. Obligationsmedlen matchas mot portföljen utbetalda Gröna lån, som uppgick till 36 miljarder vid utgången av september.

Utvecklingen för våra Gröna lån och gröna obligationer, samt hur de Gröna lånen storleksmässigt fördelar sig åskådliggörs i graferna nedan.

För mer information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
mobil: 0708-86 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh
Utlåningschef
mobil: 072-512 62 17
bjorn.soderlundh@kommuninvest.se