Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Remissvar: Värna välfärdsinvesteringarna

Kommuninvest skickade i torsdags in ett viktigt remissvar till Finansdepartementet. Detta gällde frågan om hur EU:s bankpaket, som antogs förra våren, ska omsättas i svensk lagstiftning. En utredning har tagit fram ett omfattande betänkande. Kommuninvest var en av ett tiotal remissinstanser som i detta skede spelade in sina synpunkter.

Genom bankpaketet skapas i EU-lagstiftningen en särskild ordning för ”offentliga utvecklingskreditinstitut”. Detta är kreditinstitut som, enkelt uttryckt, etablerats på offentlig basis och har ett samhällsnyttigt syfte. Att denna kategori införs är ett positivt steg i rätt riktning. Det innebär att kreditinstitut som i normalfallet jobbar med större säkerhet och lägre risk än exempelvis affärsbankerna kan regleras på ett mer proportionerligt vis.

Vid beräkningen av den så kallade bruttosoliditetsgraden, där det nu införs skarpa krav, får de offentliga utvecklingskreditinstituten undanta lån till offentliga aktörer. Eftersom sådana lån, inte minst för olika typer av välfärdsinvesteringar, ofta har riskvikter på noll är detta en högst rimlig ordning. Utan denna särskilda syn på de offentliga utvecklingskreditinstituten skulle kostnaderna för välfärdsinvesteringarna öka markant.

Kommuninvest uppfyller, enligt den interna bedömningen, med god marginal kriterierna för att definieras som ett offentligt utvecklingskreditinstitut. Finansinspektionen fann inga skäl att ifrågasätta denna bedömning i sin senaste översyn- och utvärderingsprocess.

Mot den bakgrunden anser Kommuninvest att (1) kategorin ”offentliga utvecklingskreditinstitut” bör synliggöras brett i svensk lagstiftning, att (2) det är viktigt att i Sverige upprätthålla en långsiktigt stabil samsyn kring hur denna nya kategori ska hanteras samt att (3) det i tillsynsarbetet – i synnerhet det som rör särskilda kapitalkrav – bör tas hänsyn till de proportionalitetsresonemang som lett fram till att kategorin över huvud taget har skapats.

Bankpaketet ger goda möjligheter att värna välfärdsinvesteringarna och den finansiella stabiliteten på samma gång. Dessa möjligheter bör tas tillvara.

Bollen ligger nu återigen hos Finansdepartementet. Utifrån remissinstansernas synpunkter ska det arbetas fram en lagrådsremiss och så småningom en proposition.

Remissvar – EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

Kommuninvest påverkar