Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna investeringar lyfter Kalmars Agenda 2030-arbete

Grön finansiering ökar och över hälften av Kommuninvests medlemmar har Gröna lån. En stor grön låntagare är Kalmar kommun. I Kalmar integreras hållbarhetsfrågor i hela kommunkoncernen – även i den finansiella verksamheten. Samlat i kommunkoncernen finns godkända Gröna lån om 1,4 miljarder kronor. Maria Björkman, ekonomidirektör i Kalmar kommun, delar med sig om hur Kalmar har skapat en grön investeringsprocess.

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är vägledande för hållbarhetsarbetet i Kalmar. I grund och botten handlar det om att hushålla med miljömässiga och sociala så väl som ekonomiska resurser.

– Gröna lån är helt enkelt smart för både miljö och ekonomi samt bidrar till vårt mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering, säger Maria Björkman.

För att arbeta systematiskt med hållbarhet i den finansiella verksamheten har en grön investeringsprocess arbetats fram. För alla investeringsprojekt fylls Kommuninvests ansökan om Gröna lån i. I stället för att direkt skicka in ansökan, sparas den och används till att börja med som underlag i den interna processen.

– Länken som genereras i Gröna lån-ansökan används som underlag i vår egna interna ansökan om investeringsbehov. Kommunens miljöstrateg gör sedan en ”första bedömning” av projektet. Detta är en viktig del i investeringsprocessen för att även hållbarhetsperspektivet ska värderas när vi gör våra prioriteringar, säger Maria Björkman.

Idag är tio procent av Kommuninvests utlåning grön. Maria tror att hållbara investeringar fortsatt kommer öka och därmed trenden med ökande andel grön finansiering.

– Det finns enorma möjligheter för kommunsektorn att driva på det miljöfokuserade arbetet med grön finansiering. Det ligger helt i linje med Kalmars fortsatta arbete mot en mer miljömedveten och hållbar kommun. I vår investeringsprocess ska det gröna perspektivet tas med från början och slutligen värderas när investeringarna överlag ska prioriteras, säger Maria Björkman.