Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Det är livscykelperspektiv som gäller”

Projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, där Kommuninvest samverkar med IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta för att minska byggbranschens klimatpåverkan, har nu kommit fram till lansering. Vid ett webbinarium 9 juni – dit alla är välkomna! – presenteras den vägledning, ”Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt”, som är projektets huvudprodukt samt de kriterier för grön finansiering som är baserade på vägledningen. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, har en central roll i projektet.

Vilka aktörer tror ni kommer att ha störst nytta av det slutgiltiga materialet?

– Framför allt de aktörer som är direkt engagerade i byggproduktionen. Det gäller inte minst de allmännyttiga bostadsbolagen och deras byggentreprenörer. I ett läge där klimatkraven på byggandet successivt är på väg att skärpas kommer man att bli bättre på att beräkna klimatpåverkan från byggprocessen. Projektets resultat i form av upphandlingsvägledning, beräkningsanvisningar och finansieringskriterier kan bli avgörande verktyg när de allmännyttiga bostadsbolagen och byggbranschen i stort ska ställa om till klimatneutralitet och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vad kommer detta att innebära i praktiken? Vilka typer av byggnation blir det som kommer att drivas fram?     

– Låt mig först säga att vi med detta initiativ stimulerar allmännyttan och byggbranschen att gå före den lagstiftning som kommer, och som tar sikte på ett mer klimatsmart byggande. Byggbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp så detta är viktigt. När branschens aktörer arbetar för att minska klimatpåverkan från byggprocessen så lär det leda till lägre inbyggd klimatpåverkan från material som betong och stål samt även minskade utsläpp från transporter och spill. Vi kan säkerligen förvänta oss bl a en ökad användning av trä och klimatförbättrad betong samt en minskad användning av traditionell betong.

Vilka framsteg görs på finansieringsområdet?

– Kommuninvest hanterar sedan tidigare en stor del av finansieringen av allmännyttans bostadsproduktion, och erbjuder Gröna lån för byggnader som har låg energiförbrukning i driftsskedet. I detta projekt har vi samverkat med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet för att kunna utveckla kriterierna till att omfatta även själva produktionen, utifrån ett livscykelperspektiv. Samarbetet har gett tillgång till värdefull teknisk expertis, och  säkrar att de krav som utvecklas är välgrundade och relevanta.

Vilka förändringar kan vi förvänta oss inom ramen för Kommuninvests Gröna lån?

– Kriterierna för lånekategorin Gröna byggnader kommer att utvecklas för att främja förflyttningen mot ett livscykelperspektiv i byggskedet. De grundläggande kraven på låg energiförbrukning ska kompletteras med klimatkrav som successivt skärps så att de alltid går före/utöver lagkraven. Till att börja med, från januari 2021, planerar vi för rena informationskrav där man antingen kan peka på att livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i byggprojektet eller kan visa att byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats.