Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Den strukturella bärkraften behöver stärkas

Kommuninvest har skickat in sitt remissvar om Kommunutredningens huvudbetänkande: ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”.

På det generella planet välkomnar Kommuninvest det bidrag som utredningens omfattande arbete har gett till diskussionen om kommunsektorns strukturella bärkraft. Detta är en viktig diskussion som av allt att döma behöver intensifieras över de kommande åren. Utredningens huvudbetänkande blir en gedigen utgångspunkt för de fortsatta analyser, processer och beslut som nu behöver ta vid.

Kommuninvest mer specifika kommentarer kan sammanfattas i fem punkter:

  • Det borde tillsättas en uppföljande utredning med uppgift att ta ett helhetsgrepp om investeringsvillkoren i kommunsektorn. Vad behöver göras för att investeringsbehoven – inom såväl kommuner som regioner – ska kunna mötas så träffsäkert och rationellt som möjligt på kort och lång sikt?
  •  För att förbättra både styrning och effektivitet vore det rimligt att se till att minska de riktade statsbidragens andel av de totala statliga bidragen.
  • I samma syfte borde det skapas en mer långsiktig planeringsstruktur för de generella statsbidragen. I nuläget är statens planeringshorisont alltför kort.
  • Det borde göras en genomgripande översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. I strävan efter att göra kommunsektorn långsiktigt bärkraftig – och att realisera detta över hela landet – är utjämningen oundvikligen en av de större pusselbitarna.
  • Det är viktigt att, i en stärkt samverkan mellan stat och kommunsektor samt med fokus på investeringssidan, ta några ordentliga steg framåt i digitaliseringsarbetet.

Här finns remissvaret i sin helhet.