Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognosen revideras ned  

Kommuninvest har gjort en nedrevidering av sin upplåningsprognos. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas nu uppgå till 130 miljarder kr under 2020. Detta är en minskning jämfört med den förra prognosen, som låg på 150-160 miljarder kr. 

Den nya prognosen bygger på delprognoser för omsättning av befintliga lån, nyutlåning, kundernas efterfrågan gällande löptider samt likviditetsreservens storlek och finansiering vid årets slut. 

Kommuninvest har så långt under 2020 lånat upp ca 98 miljarder kr. 

Huvudorsaken till att prognosen revideras ner är att utlåningstillväxten visat sig bli lägre än vad som antogs vid det förra prognostillfället.  

– Efter perioden av marknadsturbulens i mars-april, då utlåningen var hög, har utlåningstillväxten successivt dämpats. Kommunernas och regionernas lånebehov har under sommaren och den tidiga hösten bland annat påverkats av förstärkta statliga insatser och en förbättrad prognos för skatteutvecklingen, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest. 

För ytterligare information 

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se
 

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se