Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Botkyrka blir först med både grönt och socialt lån för samma investering

Det står nu klart att Botkyrka kommun blir först i Sverige med att ta både ett grönt och ett socialt lån för en och samma investering. Lånet ges av Kommuninvest till Botkyrka kommun för arbetet med dagvattenparker. Detta är första gången ett kommunalt investeringsprojekt beviljas både grön och social finansiering från Kommuninvest. Kommuninvests Gröna lån är Sveriges största gröna finansieringsprogram. Lån för Social Hållbarhet är en ny låneform som nu är i pilotfas, med sikte på bred lansering under första kvartalet 2021.

Innovativt hållbarhetsarbete

Botkyrka kommun ska omvandla två grönområden i Fittja, Lottalund och Fittja Äng, till dagvattenparker. I denna process tar man ett holistiskt och innovativt perspektiv på ett antal viktiga hållbarhetsområden.

För det första förbättrar man miljön. Dagvattenkonstruktionen – med bl a planteringar, dammar och våtmarker – innebär att man tar hand om och renar dagvatten som i dagsläget rinner ut orenat i Albysjön och Mälaren. Detta är ett av de större punktutsläppen i området idag. Målet är att öka den biologiska mångfalden, förbättra vattenkvaliteten och skydda framtida dricksvattenproduktion.

För det andra har man betydande sociala ambitioner. Parkerna ska göras trivsamma och lättillgängliga för en bred allmänhet. Det ska bl a skapas spångsystem i dammar och våtmark, bryggdäck för promenader, ett strandtorg med grillmöjligheter samt goda förutsättningar för friskvård genom utevistelse och motion i trevlig miljö. Tanken med detta är att skapa en ökad användning av området med förbättrad integration av människor i olika åldrar och från olika kulturer. Åtgärderna har tagits fram i dialog med bl a boende, skolor och fritidsgård samt med arrangörer av evenemang i området. Under projekteringen har även Botkyrka naturskola ingått. Utomhuspedagogik planeras i samverkan med förskolor och kommunen.

Innovativ finansieringslösning

För att finansiera investeringen, som totalt uppgår till 138 miljoner kr, tar Botkyrka kommun upp två lån hos Kommuninvest: dels ett Grönt lån om 57 miljoner kr, dels ett Lån för Social Hållbarhet på samma belopp.

När det gäller Lån för Social Hållbarhet har investeringen godkänts som Investeringstyp 2: fysiska investeringar där den fysiska investeringen i sig kvalificerar som social insats. Kommittén för Social Hållbarhet, som utvärderar ansökningarna, konstaterar att det finns evidens för att ökad användning av grönområden har positiv effekt på välmående och folkhälsa. Det är därför önskvärt att fler grönområden i städer utnyttjas aktivt. Detta är särskilt angeläget i en lokalmiljö av det slag som ansökan avser, där trångboddhet och ohälsa är relativt vanligt.

Positivt genombrott

Gabriel Melki (S), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, välkomnar att klartecken nu kommit från Kommuninvest:

”Så kul att vi kan komma igång med utvecklingen och etableringen av dammvattenparkerna. Självfallet är det extra kul att vi får möjlighet att gör det med hjälp av gröna- och sociala lån, samt att vi är först ut i Sverige med detta.”

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, gläds åt att Botkyrka kommun bryter ny mark när det gäller kombinerade hållbarhetsinvesteringar:

”Att kommuner och regioner beaktar de breda hållbarhetsperspektiven i sina investeringar blir allt vanligare, många har ju redan nu integrerat de s k Agenda 2030-målen i den lokala  planeringen och styrningen. Att Botkyrka kommun nu går före vad gäller finansieringen är glädjande och vi bedömer att det pekar ut en riktning som andra kommer att följa. Vi vet att ett antal andra kommuner och regioner har liknande ambitioner. Inte minst ur Agenda 2030-perspektivet är det intressant och tilltalande att den här typen av helhetsgrepp i hållbarhetsarbetet även omfattar finansieringen.”