Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny rapport: Mer forskning krävs om kommunsektorns utmaningar

Kommuninvests forskningsberedning publicerar idag en ny rapport: ”Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses”.

I en analytisk ’reality check’ görs en genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt. Syftet med analysen är att bygga kunskap och väcka intresse för forskning om kommunsektorns utveckling.

Rapportens startpunkt är de grundläggande demografiska förutsättningarna. Den generella demografiska trenden, där andelen äldre ökar och andelen yrkesarbetande minskar i en växande befolkning, kommer successivt att sätta välfärden under allt större press.

Detta ger upphov till välfärdsrelaterade utmaningar på ett flertal områden. Det handlar bl a om att få finansieringen att gå ihop, att säkra tillräckliga investeringsnivåer, att trygga en god kompetensförsörjning, att leverera likvärdig samhällsservice över hela landet, att driva framåtsyftande effektiviseringar, att skapa välfungerande former för samverkan och att värdera behovet av strukturellt inriktade reformer.

– Demografin kommer att ställa krav på ökade insatser främst inom omsorgen och vården. Även i ett historiskt perspektiv står kommunsektorn inför mycket stora utmaningar. Vi vill med denna rapport peka på att forskningen har en viktig roll att spela i analysen av den kommunala ekonomin på längre sikt. Vår förhoppning är att kunna synliggöra behovet av forskning samt öka intresset för kommuner och regioner bland forskare, forskningsfinansiärer och studenter, säger Sören Häggroth, ordförande i Kommuninvests forskningsberedning.

Forskningsberedningen arbetar för att öka kunskapen om kommunsektorns ekonomiska situation och långsiktiga utmaningar. Beredningen ska verka för att olika perspektiv på kommunernas och regionernas utveckling tas fram och aktivt sprida forskningsresultat till verksamma i kommunsektorn.

Medlemmar i forskningsberedningen är Pär Österholm, professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet, Ulf Ramberg, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Josefina Syssner, bitr professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet, Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest samt Sören Häggroth, tidigare bl a statssekreterare med ansvar för kommunala frågor.

Mer information om forskningsberedningen finns här.

Ladda ner rapporten här

 

 

För ytterligare information

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
tel: 073-078 06 35
e-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se