Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Riskskatten: Processen kan bli komplicerad

Hanteringen av regeringens förslag om en så kallad riskskatt under hösten kan komma att bli komplicerad.

I torsdags fattade regeringen beslut om att gå vidare med förslaget om en så kallad riskskatt för banker och andra kreditinstitut. En viktig fråga i detta sammanhang är nu hur processen för hantering av ärendet kan komma att se ut under hösten. Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, ger en överblick av vad som är att vänta.

Hur ser processen ut framöver?

– Som vi förstår det ser regeringen, åtminstone preliminärt, framför sig en process i flera steg.

Det första steget togs i torsdags i och med att regeringen fattade beslut om att skicka förslaget till Lagrådet. Exakt när ett yttrande från Lagrådet kan komma är svårt att säga. Men detta blir en viktig input i processen.

I ett tidigt skede ska förslaget även – enligt den information som vi fått – skickas till EU-kommissionen för granskning ur ett konkurrens- och statsstödsperspektiv. Vad EU-kommissionen har att säga väger också tungt.

Nästa steg – om regeringen inte tänkt om eller tvingats tänka om på grund av invändningar från dessa instanser – är att förslaget i generella termer, och framför allt själva budgetposten, tas in i den budgetproposition som presenteras 20 september.

Därefter, i ett tredje steg, behöver förslaget – om regeringen inte ändrat eller tvingats ändra linje – även konkretiseras i en särproposition. För att en sådan ska hinna behandlas enligt regler och praxis bör den nog läggas fram någonstans i början av oktober.

Beslut om budget och särproposition kan sedan – om allt går som regeringen önskar – komma att fattas under senhösten.

Vilka osäkerhetsmoment finns i processen?

– Regeringen har att förhålla sig till en snäv tidtabell. Mycket ska ske på kort tid. Det kan komma substantiella invändningar från både Lagrådet och EU-kommissionen. Där kan det uppstå frågetecken. Sedan befinner sig Sverige i ett svårförutsägbart politisk läge där det inte är givet att regeringen i slutändan får sin budgetproposition antagen av riksdagen.

Hur kommer Kommuninvest att förhålla sig till allt detta?

– Vi kommer, i ett spår, att jobba vidare i ett mycket aktivt informations- och påverkansarbete.

I ett annat spår behöver vi slutföra planeringen för ett scenario där riskskatten blir en realitet vid årsskiftet. En rad överväganden behöver göras. Ett antal beslut måste fattas. Det handlar om en ganska stor omställning. Skatten skulle slå hårt inte bara mot kommunsektorn och dess välfärdsinvesteringar, utan även specifikt mot det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest.