Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny forskningsrapport om kommuners prissättning av tekniska bastjänster

Kommuninvests forskningsberedning jobbar bland annat med att finansiera angelägna forskningsprojekt med inriktning på kommunsektorns utmaningar.

Idag publiceras ännu en rapport som tillkommit på detta vis: ”Prissätter kommuner de tekniska bastjänsterna hållbart?”. Rapporten är författad av Magnus Söderberg, professor vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet på Högskolan i Halmstad.

Kommunerna står inför viktiga utmaningar när de ska prissätta tekniska bastjänster såsom VA, renhållning, fjärrvärme och elnät. Att dessa tjänster byggs upp, underhålls och anpassas till förändrade behov är nödvändigt för att samhället ska fungera. För detta krävs en rimlig finansiering. Huvudfrågeställningen i rapporten är om dessa tjänster, i det perspektivet, prissätts på ett hållbart sätt.

En särskild utmaning i prissättningen är att avgöra vad som ryms inom begreppet full kostnadstäckning. Ekonomiska principer talar bland annat för att kvalitets- och miljökostnader ska vara en del av den kostnadsmassa som täcks av priset samt för att olika typer av beteendepåverkande incitament kan användas. Juridiken ger dock ett begränsat stöd för sådana upplägg.

Söderberg konstaterar, i en första slutsats, att det bör skapas en större överenstämmelse mellan ekonomiska principer och de juridiska regelverken. Detta genom att regelverken justeras så att de i högre grad överensstämmer med tjänsternas relation till hela samhället.

För att kunna avgöra om prissättningen inom kommunsektorn ska anses vara kostnadsriktig skapar Söderberg en särskild beräkningsmodell. Han konstaterar, i en andra slutsats, att prissättningens grad av hållbarhet kan mätas och att sådana mätvärden är goda indikationer på om kommunerna bör göra fördjupade analyser av sina prisbilder.

I en applikation av modellen gör Söderberg bedömningen att 16 kommuner prissätter sina tekniska bastjänster på ett sådant sätt att kostnadsriktigheten kan ifrågasättas. Följaktligen rekommenderas i de fallen en fördjupad analys.

 

Rapporten: ”Prissätter kommuner de tekniska bastjänsterna hållbart?”

Tidigare rapporter och mer information om forskningsberedningen finns på kommuninvest.se. 

 

För ytterligare information

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
Tel: 073-078 06 35
E-post: emelie.varja@kommuninvest.se