Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny förskola i Kramfors ska ge fler platser, höjd kvalitet och ökad likvärdighet

I Kramfors stad ska det byggas en stor och centralt placerad förskola där merparten av verksamheten samlas. Satsningen ske ge fler förskoleplatser, höjd kvalitet och ökade möjligheter att motverka segregation. Det ska i sin tur skapa ökad trygghet för barn, vårdnadshavare och personal. För detta har Kramfast AB, det kommunala bolag som ansvarar för bygget, beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.

Kramfors stad står inför betydande utmaningar inom sin förskoleverksamhet. Det råder brist på förskoleplatser. Många familjer blir inledningsvis erbjudna plats utanför bostadsorten – och först senare i närheten av bostaden. Utöver problem med att få ihop vardagen medför omskolningarna otrygghet för barnen.

En hög andel av förskolorna i Kramfors är idag små, bestående av 1–2 avdelningar, med lokaler som är dåligt anpassade för verksamheten och brister i utemiljöerna. Detta gör det svårt att rekrytera kvalificerad personal och säkra kvaliteten i verksamheten. Det är inte ovanligt att barn blir ensamma i sin åldersgrupp, vilket kan hämma den individuella utvecklingen. Flera av förskolorna med bristfälliga lokaler och rekryteringssvårigheter ligger i socioekonomiskt utsatta, och i viss mån segregerade, delar av staden.

För att möta dessa utmaningar ska det byggas en stor och centralt placerad förskola där merparten av verksamheten samlas. Därmed kommer bristsituationen i princip försvinna och familjer i Kramfors stad kunna erbjudas förskoleplats på bostadsorten.

Den nya förskolan ska få rymliga och specialanpassade lokaler samt en väldimensionerad och ändamålsenlig utemiljö. Pedagogiken ska utvecklas, och kvaliteten höjas, på flera sätt. Det kommer att bli en utökad tillgång till specialpedagoger. Utemiljön kommer att gynna fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Barnen kommer att få fler i sin egen åldersgrupp att söka sig till. De förbättrade förutsättningarna för verksamheten, och en god arbetsmiljö, kommer underlätta kollegialt lärande och rekrytering av ny personal. När verksamheten samlas blir det också lättare att säkra likvärdighet och motverka segregation.

På lite längre sikt ser Kramfors stad framför sig att denna investering i förskolan ska öka måluppfyllelsen i alla skolformer och göra det möjligt för samtliga barn att få behörighet till gymnasiestudier.

Kramfast AB, det kommunala bolag som ansvarar för bygget av den nya förskolan, har för finansieringen av investeringen beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 45 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja vid sitt senaste sammanträde.

– Vi är mycket glada över det positiva beslutet. Lånet ger oss en möjlighet att bygga en förskola som motverkar segregation och präglas av trygghet för barn, vårdnadshavare och personal, säger Per Eriksson, vd för Kramfast AB.

– Detta är en positiv och inspirerande satsning där svåra utmaningar möts med ett tydligt och konsekvent helhetsgrepp. Investeringen i den nya förskolan har alla förutsättningar att skapa goda effekter på bred front. Att samla förskoleverksamhet är nu något som görs på flera håll i landet. Inom ramen för Lån för Social Hållbarhet är Ånge och Åre/Duved andra bra exempel på hur man kan välja att gå den vägen, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

För ytterligare information

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg
Tel: 073-054 14 24
E-post: hanna.leife@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se